Menu

Menu

Złóż wniosek w Niemczech – zrób pierwszy krok

Praca w Niemczech – o jakie świadczenia socjalne można się ubiegać? – Najważniejsze fakty w pigułce:

 • Obywatele UE mogą przebywać i pracować w Niemczech przez 3 miesiące na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.
 • Dla obywateli UE mieszkających w Niemczech obowiązują te same przepisy prawne, co dla obywateli niemieckich.
 • Podlegają oni niemieckiemu prawu pracy, ale istnieją pewne cechy szczególne w przypadku otrzymywania świadczeń socjalnych.

Praca w Niemczech

Ułatwiona praca w Niemczech

Jeśli jesteś obywatelem UE i chciałbyś mieszkać, pracować lub studiować w Niemczech, możesz bez problemu wjechać do Niemiec bez wizy i pozostać na okres trzech miesięcy. Wszystko czego potrzebujesz to ważny dowód osobisty lub paszport. Jeśli chcesz pozostać w Niemczech na dłużej, musisz udowodnić, że Twoje utrzymanie jest pewne i że Niemcy stanowią centrum Twojego życia.

Obywatele UE mają ułatwiony dostęp do niemieckiego rynku pracy dzięki zasadzie swobodnego przepływu pracowników. Pozwolenie na pracę nie jest wymagane. Ponadto istnieje wsparcie w ramach doradztwa zawodowego i poszukiwania pracy. Promuje to mobilność osób poszukujących pracy w Europie i ułatwia rozpoczęcie pracy.

Ubezpieczenie społeczne w Niemczech

Każdy, kto mieszka i pracuje na terenie Niemiec, jest objęty zakresem poniższych punktów:

Sozialversicherung

Obywatele UE mieszkający w Niemczech podlegają tym samym przepisom dotyczącym ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego,  opieki długoterminowej  i od bezrobocia, co pracownicy niemieccy.

Z wyjątkiem jeśli,

 • zostałeś wysłany do Niemiec przez zagranicznego pracodawcę
 • jest się zwykle zatrudnionym zarobkowo w kilku stanowiskach
 • podlegasz ustawodawstwu innego państwa na podstawie umowy o wyłączeniu

Zasiłek na dziecko

Pod pewnymi warunkami możesz nawet otrzymać zasiłek pieniężny na dzieci w Niemczech, jeśli mieszkasz i pracujesz w Niemczech. Obywatele UE, EOG i Szwajcarii, którzy mają prawo do swobodnego przemieszczania się, mogą z niego skorzystać, jeśli ich miejsce stałego pobytu znajduje się w Niemczech. Nawet jeśli dziecko/dzieci mieszkają w innym kraju UE.

Jeśli mieszkasz i pracujesz w Niemczech, pod pewnymi warunkami możesz również otrzymać zasiłek rodzinny.

Podstawowe wsparcie dochodu dla osób poszukujących pracy i pomocy społecznej

Podobnie obywatele UE są ogólnie uprawnieni do świadczeń w ramach podstawowego zabezpieczenia dla osób poszukujących pracy (SGB II) i pomocy społecznej (SGB XII), jeśli spełniają ogólne wymagania.

Usługi pomostowe (bridging)

Osoby, które nie są uprawnione do świadczeń socjalnych, mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomostowych zgodnie z § 23 ust. 3 pkt. 2 i nast. SGB XII. Świadczenia te mogą być przyznane raz w okresie dwóch lat i są ograniczone do jednego miesiąca. Są one jednak znacznie niższe niż pomoc na utrzymanie w ramach pomocy społecznej. W wyjątkowych przypadkach, takich jak niezdolność do podróży stwierdzona przez lekarza urzędowego, świadczenia pomostowe mogą być przyznane na okres dłuższy niż jeden miesiąc lub mogą być przyznane również inne świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z SGB XII.

Możliwości finansowania dla obywateli UE

Istnieją różne programy wsparcia dla zagranicznych obywateli UE, którzy chcą mieszkać i pracować w Niemczech. Programy te mają na celu wspieranie poszukiwania pracy, znajdowanie odpowiednich kandydatów na trudne do obsadzenia stanowiska, promowanie mobilności osób poszukujących pracy i wiele innych.

Większość programów zawiera te warunki wstępne:

 • Chęć podjęcia pracy w Niemczech
 • Wiek życia pomiędzy pełnoletnim a emerytalnym
 • Obywatelstwo europejskie i stały pobyt w jednym z państw członkowskich
 • Poszukiwanie zatrudnienia (praca, staż, praktyka, studia itp.)

Zazwyczaj pierwsza droga do programu finansowania wiedzie przez ośrodek doradczy.  Tutaj otrzymają Państwo informacje i wsparcie w następujących kwestiach:

 • Jak funkcjonuje niemiecki rynek pracy i związane z nim warunki pracy
 • Jak dokładnie szukać pracy, praktyk czy staży?
 • Jak stworzyć CV?
 • Jak przygotować się do rozmowy o pracę?

W tych obszarach możliwe jest finansowanie:

 • Koszty podróży – Jednorazowe wsparcie finansowe, np. na podróż na rozmowę o pracę
 • Koszty relokacji – pomoc finansowa na relokację przed rozpoczęciem pracy, po udanym stażu
 • Koszty uznawania – Mogą obejmować koszty poniesione w trakcie procesu uznawania kwalifikacji zawodowych (np. koszty tłumaczenia)
 • Kurs językowy w kraju pochodzenia – W niektórych przypadkach można już sfinansować kurs języka niemieckiego w kraju pochodzenia
 • Program integracyjny – przyszły pracodawca może ubiegać się o program integracyjny wspierający integrację w Niemczech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.