Menu

Menu

System oszczędzania emerytalnego przyjazny obywatelom UE?

oszczędzanie; emerytura

Dzięki inwestowaniu transgranicznemu oraz przenoszeniu środków przy zmianie miejsca zamieszkania w obrębie państw członkowskich ogólnoeuropejski system oszczędzania emerytalnego ma zapewnić obywatelom UE nowe możliwości – informuje Prawo.pl. Źródłem dodatkowych oszczędności będą podatki.

Mowa o projekcie Ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych (OIPE), który rząd właśnie przekazał do konsultacji publicznych. Ustawa ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) – przypomina Prawo.pl. Projektowana ustawa ma wejść w życie 15 sierpnia 2021 r.

System oszczędzania emerytalnego w UE – kto skorzysta

Zgodnie z projektowanym art. 4 umowę o prowadzenie konta OIPE będzie mogła zawrzeć nawet osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat. Zostanie dla niej wprowadzone ograniczenie wpłat do wysokości dochodów uzyskanych przez nią w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Jak podaje Prawo.pl, wypłata zaoszczędzonych środków będzie następowała wyłącznie na wniosek oszczędzającego po ukończeniu 60. roku życia lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia. Ponadto konieczny jest warunek wpłaty na konto OIPE albo subkonto OIPE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych. W innym przypadku dokonanie ponad połowy wartości wpłat musi nastąpić nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty – na wniosek osoby uprawnionej albo spadkobiercy. Ustawa przewiduje możliwość dziedziczenia środków zgromadzonych na koncie OIPE.

Zwolnienie z podatku – cenna zachęta systemu emerytalnego

Zachętą dla oszczędzających w systemie OIPE ma być zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak z możliwości tej będą mogły skorzystać wyłącznie osoby, które wypłacą zgromadzone oszczędności dopiero po 60. roku życia lub nabędą uprawnienia emerytalne i ukończą 55 lat oraz jednocześnie będą oszczędzać na OIPE co najmniej przez 5 dowolnych lat lub gdy ponad połowa wartości wpłat na OIPE zostanie dokonana nie później niż 5 lat przed złożenia wniosku o wypłatę.

Dochody z tytułu oszczędzania w ramach OIPE, w tym otrzymane przez uprawnionych na wypadek śmierci oszczędzającego, niezależnie od kraju, w którym jest konto lub dla którego prowadzone jest subkonto, będą stanowiły przychód z innych źródeł.

Planowane regulacje przyjazne dla osób indywidualnych i instytucji

Według ekspertów cytowanych przez Prawo.pl pomysł ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego jest elementem realizacji swobody przemieszczania się osób w UE. – Planowane regulacje będą przydatne zarówno dla osób, które chcą oszczędzać i pracują w różnych państwach Unii, jak i dla instytucji finansowych – mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Jego zdaniem stworzenie wewnętrznego rynku indywidualnych produktów emerytalnych będzie sprzyjać budowaniu oszczędności obywateli UE. Zwiększy również aktywa, jakimi zarządzają instytucje finansowe.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.