Menu

Menu

Opłaty za wodę i kanalizację – niekorzystna dla gmin decyzja Prokuratury Krajowej

Opłaty za wodęProkuratura Krajowa podała swoją interpretację przepisów regulujących opłaty za wodę. Gminy nie mogą pobierać pieniędzy za przyłączenie do wodociągu i kanalizacji. Jak podaje portal Money.pl, prokuratorzy mają teraz obowiązek zakwestionowania przepisów wprowadzających takie opłaty.

Komunikat Prokuratury stwierdza między innymi:

Organy stanowiące gmin do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci. (…)

W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP (cytat za Money.pl)

Opłaty za wodę i kanalizację nie mogą obejmować podłączenia do sieci

Prokurator Robert Hernand, oficjalnie poprosił wszystkich prokuratorów, by dokonali analizy zgodności z prawem uchwał gmin dotyczących warunków podłączenia budynków do ujęć wody oraz kanalizacji. W razie stwierdzenia, że gmina pobiera opłaty za te usługi, prokuratorzy mają podjąć czynności mające na celu zakwestionowanie uchwał.

Możliwość prowadzenia powyższych czynności wynika z ustaw: Prawo o prokuraturze oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ponadto Prokuratura Krajowa stwierdza, że gminy nie mogą powoływać się przy wprowadzaniu opłat za podłączenie na art. 7, art. 18 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827).

Błędna jest zatem praktyka powoływania się na powyższe przepisy przy wprowadzaniu opłat za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Opłaty za wodę i kanalizację nie mogą obejmować podłączenia do sieci. Stanowisko to potwierdza orzecznictwo sądowe. Przykładem jest wyrok z 22 listopada 2010 roku (sygn. akt II SA/Kr 851/10) wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. W swym uzasadnieniu sąd stwierdził, że nie ma przepisu, który umożliwiałby wprowadzenie opłaty za przyłączenie.

Sąd Najwyższy natomiast w uchwale z dnia 13 września 2007 roku (sygn. akt III CZP 79/07) podkreślił, że udostępnianie przyłącza do wodociągu i kanalizacji nie może być finansowane ze środków pobieranych od mieszkańców przyłączanej posesji.

Prokuratura stwierdza także, że niedopuszczalne jest uzależnianie dokonania przyłączy od wcześniejszego zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Podobnie nielegalne jest pobieranie przez gminy opłat za ustalenie warunków technicznych przyłącza. Właściciele budynków nie mają też obowiązku dokonywania podłączeń na własny koszt. Oznacza to, że budujący domy unikną jednej z opłat za wodę i kanalizację.

Źródło – Money.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.