Menu

Menu

Ustawa o kredycie hipotecznym – koniec z kredytami we frankach i inne zmiany

Ustawa o kredycie hipotecznymUstawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentami ma zapewnić większe prawa, a także bezpieczeństwo dla kredytobiorców. Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ustawa, która właśnie weszła w życie, narzuca na banki obowiązek udzielania kredytu hipotecznego wyłącznie w walucie w jakiej konsument uzyskuje większość swoich dochodów. Reguluje ona ponadto kompleksowo: sposób reklamowania, oferowanie oraz zawieranie i wykonywanie umów o kredyt hipoteczny.

Nowe przepisy weszły w życie 22 lipca 2017 roku. Ustawa jest pierwszą, która w kompleksowy sposób reguluje zasady dotyczące całego procesu uzyskania kredytu hipotecznego, od kampanii reklamowej po wykonanie umowy. Jej twórcy zapewniają, że zwiększy ona transparentność ofert i wzmocni pozycję konsumentów.

Jak powiedział Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Każdy konsument, bez względu na to, co kupuje, powinien mieć zawsze pełną i rzetelną informację o zaletach i ryzykach. Tylko wtedy może podjąć świadomą decyzję o zawarciu umowy. Liczę na to, że dzięki nowej, kompleksowej ustawie, kredyty będą zaciągane i udzielane odpowiedzialnie.

Niechciał dodaje też, że w chwili obecnej główna stopa referencyjna jest niska i wynosi 1,5%. Przy zawieraniu umów długoterminowych dotyczących kredytów należy jednak pamiętać, że oparte są one zazwyczaj na zmiennej stopie procentowej. Trzeba więc być przygotowanym na wzrost raty, gdyby stopy procentowe powróciły do wysokiego poziomu.

Ustawa o kredycie hipotecznym nakłada nowe obowiązki na kredytodawców

Przepisy ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami odnoszą się wyłącznie do umów kredytowych zawieranych po jej wejściu w życie, to znaczy po 22 lipca 2017 roku. Dotyczą one zarówno banków, jak i pośredników, czy agentów.

W świetle nowych przepisów kredytów hipotecznych mogą udzielać wyłącznie banki lub SKOK-i. Kredyt może być udzielony wyłącznie w walucie w której kredytobiorca zarabia lub posiada większość swoich środków finansowych.

Przed zawarciem umowy bank, SKOK, lub pośrednik będzie musiał wręczyć zainteresowanemu formularz informacyjny. Mają być w nim zawarte informacje o: całkowitej kwocie kredytu, zasadach spłaty, stopie oprocentowania i zasadach jej zmiany. Warunki zawarte w formularzu stanowią ofertę ważną przez 14 dni od jego otrzymania. Ma to umożliwić klientowi porównanie ofert różnych instytucji i wybór najkorzystniejszej z nich.

Sami kredytodawcy muszą natomiast przedstawić klientowi co najmniej 3 oferty umów o kredyty hipoteczne. Czas między złożeniem wniosku a decyzją kredytową będzie wynosił 21 dni. Wcześniejsze doręczenie decyzji będzie możliwe za zgodą klienta. Sama decyzja natomiast również stanowić będzie ofertę.

Ustawa o kredycie hipotecznym nakłada na instytucję udzielającą pożyczki ocenę zdolności kredytowej na podstawie informacji od konsumenta, z baz danych lub z baz kredytodawcy. Jedynie w przypadku pozytywnego wyniku kredyt będzie mógł zostać udzielony.

Nowe zasady reklamowania usług

Informacje zawarte w reklamach muszą być jednoznaczne, czytelne, widoczne i zrozumiałe. Muszą też zawierać informację, czy oprocentowanie jest stałe, czy zmienne? Konieczne będzie również zawarcie danych o RRSO, czasie obowiązywania umowy, całkowitej kwocie do zapłaty, wysokości rat. Dane te muszą być podane na przykładzie i równie czytelne, jak pozostałe informacje o kredycie. W przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej reklama musi jasno informować o ryzyku związanym ze zmianą stóp.

Bank nie może uzależniać zawarcia umowy kredytowej na danych warunkach od zakupu innych produktów. Wyjątek stanowi otwarcie bezpłatnego rachunku, na którym można gromadzić środki na spłatę rat. Możliwa jest sprzedaż łączna kredytu hipotecznego z innymi produktami, ale brak na to zgody klienta nie może wpływać na zmianę warunków udzielenia kredytu.

Koniec z karami za wcześniejszą spłatę pożyczki

Instytucja udzielająca kredytu w chwili podpisania umowy zobowiązana jest przekazać klientowi wzór odstąpienia od niej. Jeśli klient w ciągu 14 dni wyśle list polecony z odpowiednim pismem, wówczas umowa zostaje anulowana. W takim przypadku pożyczkobiorca będzie musiał zwrócić bankowi przelaną na jego konto sumę wraz z odsetkami za dni, w których posiadał pieniądze na koncie.

Kredyt będzie można spłacić w dowolnym momencie. Bank nie będzie zatem mógł obciążyć klienta nadmiernymi kosztami, jak to czyniono dotychczas. Jedyne opłaty za wcześniejsze spłacenie pożyczki to: rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu o stałej stopie oprocentowania, oraz rekompensata płacona, gdy oddany zostanie kredyt oprocentowany zmienną stopą przed upływem 36 miesięcy.

Ustawa mówi, że maksymalna rekompensata w przypadku kredytu o zmiennej stopie nie może przewyższać odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej wcześniej kwoty w ciągu roku (lub krócej, jeśli do końca umowy pozostał mniej niż 1 rok) od dnia, kiedy dokonano wcześniejszej spłaty. Nie może też przekraczać 3% spłacanej kwoty. W przypadku kredytów o stałej, jak i zmiennej stopie oprocentowania, rekompensata nie może być wyższa od kosztów kredytodawcy bezpośrednio związanych z wcześniejszą spłatą.

Nowe zasady postępowania w przypadku opóźnień w spłacaniu kredytu

Jeśli klient spóźnia się z opłaceniem raty kredytu, bank musi wyznaczyć mu dodatkowy termin nie krótszy jednak niż 14 dni roboczych. Musi również poinformować go o możliwości restrukturyzacji zadłużenia.

Gdy kredytobiorca nie może spłacać rat kredytu, bank będzie mógł: czasowo zawiesić spłatę, obniżyć wysokość rat, wydłużyć okres kredytowania lub przedstawić inne rozwiązanie. Jeśli wniosek o restrukturyzację zadłużenia zostanie odrzucony przez bank, lub restrukturyzacja nie poprawi zdolności kredytowej, klient będzie mógł sprzedać nieruchomość w ciągi 6 miesięcy.

Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi

Źródło – Serwis Prasowy PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.