Menu
Menu

MZGOK producentem energii i ciepła

Działania realizowane przez spółkę czynią nas wiodącym podmiotem na rynku energii cieplnej i elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w zasobach miasta Konina – mówi Henryk Drzewiecki, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o.

Henryk Drzewiecki, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o.

Henryk Drzewiecki, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o.

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie nie tylko kompleksowo przetwarza odpady komunalne, lecz także produkuje energię elektryczną i ciepło z OZE. Jak przybliżyłby pan tę wielotorową działalność?

Henryk Drzewiecki: MZGOK Sp. z o.o. w Koninie dysponuje: linią sortowniczą, na której doczyszczane są tworzywa sztuczne, papier i szkło selektywnie zebrane przez mieszkańców subregionu konińskiego, linią technologiczną kompostowania, gdzie powstaje nasz produkt − Magno Hortis, poprawiający właściwości gleby, składowiskiem odpadów z energetycznym odzyskiem metanu oraz Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który w procesie odzysku w kogeneracji wytwarza energię elektryczną i ciepło. Stanowi on samodzielny obiekt, wyposażony w niezbędne zaplecze techniczne do prowadzenia procesów technologicznych oraz zaplecze kontrolno-pomiarowe, administracyjno-socjalne i edukacyjne. Spalarnia może przetwarzać 94 tys. ton odpadów rocznie w zakresie wartości opałowej z przedziału od 6 MJ/kg do 11 MJ/kg. Wytworzona energia jest częściowo wykorzystywana na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka sprzedawana do sieci elektroenergetycznej.

A co się dzieje z pozostałościami z procesu termicznego przetwarzania odpadów?

Henryk Drzewiecki: Powstałe w wyniku procesu żużle poddaje się procesowi waloryzacji, z odzyskiem metali, a popioły powstałe w procesie spalania oraz pyły z procesu oczyszczania spalin są przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Jakie znaczenie ma energia elektryczna i ciepło wytwarzane przez Zakład w bilansie energetycznym miasta Konina?

Henryk Drzewiecki: ZTUOK funkcjonuje z pełną zdolnością produkcyjną i osiąga założone projektowo parametry. W 2022 r. unieszkodliwiono termicznie łącznie 85,5 tys. Mg odpadów komunalnych i wyprodukowano 152,1 tys. GJ energii cieplnej dla mieszkańców Konina oraz 45,8 tys. MWh energii elektrycznej. W tych wielkościach znajduje się potencjał bilansowania energetycznego miasta Konina. MZGOK Sp. z o.o. dostarcza ok. 10 proc. całego ciepła potrzebnego do ogrzania miasta, a możliwości wykorzystania energii elektrycznej są szczegółowo analizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie handlu i dystrybucji energii elektrycznej.

MZGOK Sp. z o.o. jest jednym z założycieli Klastra Energii „Zielona Energia Konin”. W ramach tego porozumienia z władzami Konina i pozostałymi spółkami komunalnymi podejmuje działania mające na celu dążenie do samowystarczalności energetycznej miasta i jak największego uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł energii.

MZGOK Konin

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

Czy przewidują państwo dalszy rozwój odnawianych źródeł energii w Zakładzie?

Henryk Drzewiecki: Mając na względzie oczekiwania rynku energetycznego w MZGOK Sp. z o.o. trwają dalsze prace prowadzące do zwiększenia potencjału wytwórczego w zakresie pozyskiwania różnych form energii z OZE. Przewidujemy rozbudowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych o drugą linię termicznego przekształcania odpadów, opartą o odpady o wyższej kaloryczności RDF i preRDF. Moce uzyskiwane w planowanej instalacji będą znajdowały się w zakresie: dla energii elektrycznej od 5,6 do 9,8 MW, a dla energii cieplnej − od 0,3 do 28,2 MW. Kolejną instalacją jest oparta o odpady komunalne biodegradowalne Biogazownia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koninie. Szacujemy, że produkcja biogazu wyniesie 3 300 tys. m3 rocznie, a paliwa CNG − 2 400 tys. m3 rocznie.

Te i inne działania, np. instalacje fotowoltaiczne, czynią MZGOK Sp. z o.o. wiodącym podmiotem na rynku energii cieplnej i elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w zasobach miasta Konina.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Zdjęcia: archiwum Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.