Menu

Menu

JST ponownie z z nadwyżką

Na plusie było 91,6% gmin; 98,7 % powiatów; 90,9 % miast na prawach powiatów oraz 100% województw. Jednostki samorządu terytorialnego w I kwartale wykonały dochody ogółem w 27,5 % a wydatki ogółem w 21,1 % planu na 2015 r. Przekazane JST środki na płatności, których źródłem był budżet środków europejskich w I kwartale br były wyższe o 15,6% niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Wydatki wykonane w ramach płatności budżetu środków europejskich były wyższe o 7,3 % od tych wykonanych rok temu. Dochody na finansowanie projektów i programów unijnych wykonane przez pierwsze trzy miesiące tego roku były o 5,2 % niższe niż te zrealizowane w 2014 r.

Wydatki na finansowanie projektów i programów unijnych były wyższe niż wykonane w I kwartale 2014 r. o 15,5%. Natomiast wydatki na finansowanie były niższe o 2%.

Kwota wykonanych dochodów była o 3,8% wyższa w porównaniu do wykonanych dochodów w pierwszym kwartale zeszłego roku. Z kolei wydatkowane wydatki były wyższe o 1,9 %.

Największą dynamiką charakteryzowały się dochody własne, które wzrosły o 5,9%, dochody z tytułu dotacji zwiększyły się o 4%. A dochody z tytułu subwencji ogólnej były na zbliżonym poziomie. W strukturze dochodów JST, te własne stanowiły 49,5%, dotacje 16,7 % a subwencja 33,8%.

Dochody gmin stanowiły 43,7 %, miast na prawach powiatu 36 % , powiatów 12,3% a województw 8 %. Wykonane dochody w I kwartale były wyższe. W miastach na prawach powiatu o 5,8%, w województwach o 4,4 % a w gminach o 3,5 %.

Jeśli chodzi o zobowiązania, to w I kwartale w latach 2014-2015 największy udział stanowiły kredyty i pożyczki. Ich udział wzrósł o 1,8 punktu procentowego. A udział papierów wartościowych zmniejszył się o 1,5 punktu procentowego. Mniejszy o 0,3 punktu procentowego był też udział zobowiązań wymagalnych. W łącznej kwocie zadłużenia, największy udział mają miasta na prawach powiatu (45,5%), najmniejszy powiaty (8,2%).

Udział zobowiązań w planowanych dochodach wyniósł 36,6 % i wzrósł o 1,2 punktu procentowego.

Resort finansów przypomina, że od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia JST. Spłata kredytów i pożyczek, i obsługa zadłużenia na dany rok budżetowy nie może przekroczyć średniej nadwyżki operacyjnej z trzech ostatnich lat powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Ma on na zadanie m.in. zabezpieczyć JST przed nadmiernym zadłużeniem. A to dlatego, że limit jest uzależniony od indywidualnej sytuacji ekonomicznej. Wskaźnika nie spełniają 65 JST, w tym 47 gmin, 1 miasto na prawach powiatu oraz 17 powiatów.

Na koniec uczestnicy posiedzenia podkomisji zwrócili uwagę na to jak bardzo niepokojące jest zadłużanie się JST w parabankach. Uznali, że świadczy to tylko o słabym nadzorze regionalnych izb obrachunkowych.

źródło:  ZPP

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.