Menu

Menu

Jeśli nie nauka, to co? Jak chronić siebie i otaczające nas środowisko

Rozwój cywilizacyjny, prowadzący do poprawy jakości życia na Ziemi, wiąże się z intensywnym korzystaniem ze środowiska naturalnego. Niestety trafiają do niego gazowe, ciekłe i stałe odpady towarzyszące wydobyciu surowców i różnym procesom przemysłowym. W Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk rozwiązywanie problemów związanych z unieszkodliwianiem lub zagospodarowaniem strumieni odpadowych, również ze względu na ochronę środowiska, a zatem zdrowia i życia ludzkiego, jest priorytetem.

W Instytucie opracowywane są technologie wychwytu ditlenku węgla i wzbogacania biogazu przy wykorzystaniu nowoczesnych technik separacji gazów. Prowadzone są prace doświadczalne i teoretyczne, z wykorzystaniem modelowania CFD, skupiające się na utylizacji niskostężonego metanu z powietrza w katalitycznych i niekatalitycznych procesach rewersyjnych oraz utylizacji lotnych związków organicznych i tlenków azotu w katalitycznych reaktorach z wykorzystaniem nowoczesnych strukturalnych nośników katalizatora, wytwarzanych np. metodą druku 3D. Ponadto prowadzone są badania nad otrzymywaniem różnych typów materiałów o projektowanej strukturze w skali nano- i mikrometrycznej oraz specyficznych właściwościach katalitycznych i sorpcyjnych, do zastosowań w przyjaznych dla środowiska procesach chemicznych oraz separacyjnych.

Szczególnym osiągnieciem są dwie opracowane przez pracowników Instytutu technologie związane bezpośrednio z ochroną środowiska, które zostały uhonorowane licznymi nagrodami i wyróżnieniami na krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości i innowacji oraz dyplomem Ministra Edukacji i Nauki.

VAMOXID – narzędzie do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń

VAMOXID, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

VAMOXID – narzędzie do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń

Powietrze wentylacyjne emitowane z kopalń węgla kamiennego zawiera tylko od 0,1 do 0,75 proc. metanu (tzw. VAM − Ventilation Air Methane). Czy możemy zatem mówić o problemie? VAM jest jednym z głównych gazów cieplarnianych, ale jednocześnie cennym nośnikiem energii. Mając zatem na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobami i ochronę środowiska naturalnego, odpowiedź brzmi: tak.

Badania prowadzone w IICh PAN doprowadziły do opracowania technologii VAMOXID, będącej kompleksowym rozwiązaniem ważnego problemu utylizacji VAM. Łączy ona ograniczenie emisji olbrzymich ilości gazu cieplarnianego z produkcją energii. Jej trzonem jest termiczny reaktor z rewersją przepływu, w którym homogeniczne spalanie VAM zachodzi w kanałach ceramicznych monolitów, stanowiących wypełnienie reaktora. Założenia technologii VAMOXID są chronione patentami, uzyskanymi wspólnie z firmą KATALIZATOR Sp. z o.o. z Krakowa w pięciu krajach: w Polsce, USA, Chinach, Australii i Ukrainie.

Technologia oczyszczania gazów w bioreaktorze strużkowym

Do usuwania szkodliwych dla zdrowia bądź uciążliwych zapachowo lotnych związków organicznych z powietrza służy inny wynalazek Instytutu − bioreaktor strużkowy. Biooczyszczanie powietrza jest prowadzone w łagodnych warunkach środowiskowych, a istotę procesu stanowi przemiana zanieczyszczeń w ditlenek węgla, wodę i biomasę.

Głównymi zaletami opracowanej technologii oczyszczania gazu, opatentowanej w Polsce wspólnie z firmą ICHEMAD-Profarb sp. z o.o. w Gliwicach, są wysoka efektywność ekologiczna, niskie koszty eksploatacji oraz brak dodatkowych emisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.