Menu

Menu

Co to jest operat przeciwpożarowy?

W świetle polskiego prawa zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, wymaga uzyskania stosownych pozwoleń. Aby je uzyskać, niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej dla budynków, w których będą przeprowadzane wyżej wymienione procesy. Najważniejszym z tych dokumentów jest operat przeciwpożarowy. Czym on jest i co należy o nim wiedzieć?

operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy co to jest? Najważniejsze informacje

Operat ppoż. jest dokumentem, który określa szczegółowo warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynku (całego, albo jego części), konkretnej instalacji oraz każdego miejsca, w którym przeprowadzane są procesy związane ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Należy w tym kontekście pamiętać, że warunki, o których mowa nie są ściśle sprecyzowane przez zapisy prawa, ale każdorazowo ustala je Komendant Państwowej Straży Pożarnej, w oparciu o to, jakiego rodzaju odpady będą zbierane i przetwarzane, a także, w jaki sposób będą przetwarzane.

W zależności więc od tego:
– czy są to odpady zwykłe, czy sklasyfikowane jako niebezpieczne,
– jaki będzie okres przechowywania odpadów (przed przetworzeniem),
– w jaki dokładnie sposób odpady będą przetwarzane,
zależy to, jakie warunki zostaną zarządzone przez Komendanta PSP. Istotnym zadaniem operatu jest również dostarczenie właściwym urzędom informacji o tym, w jakim zakresie warunki te realizowane są w praktyce w obiektach, których dany dokument dotyczy. Przygotowanie i przedstawienie operatu we właściwym dla danego przedsiębiorstwa urzędzie jest warunkiem wstępnym dla uzyskania pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności. Podstawą prawną dla operatów ppoż. jest ustawa z 20 lipca 2018.

Kto może przygotować operat przeciwpożarowy?

Należy wiedzieć, że przygotowanie operatu przeciwpożarowego wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również konkretnych uprawnień. Jednym ze specjalistów, którym taki dokument może sporządzić, jest rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Operat może być sporządzony również przez osoby legitymujące się tytułem inżyniera pożarnictwa. Możliwe jest również przygotowanie go przez inżyniera bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy jednak wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wybór specjalisty sporządzającego taką dokumentację, uzależniony jest od urzędu, w którym będzie ona składana.

Gdzie składa się operat przeciwpożarowy?

Jeżeli zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawane jest przez Marszałka Województwa, to operat może być sporządzony jedynie przez uprawnionego rzeczoznawcę. Z kolei inżynier pożarnictwa, albo inżynier bezpieczeństwa przeciwpożarowego będą mogli sporządzić tego rodzaju dokumentację wyłącznie w przypadku, kiedy jeżeli pozwolenie na działalność wydawane jest przez Starostę. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przygotowanie operatu przez właściwego specjalistę jest rzeczą niezwykle istotną (z punktu widzenia urzędu), a niedopatrzenia w tym zakresie mogą skutkować brakiem zgody na działalność związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Ważną informacją jest również to, że operat ppoż. musi zawsze być złożony w towarzystwie innych dokumentów, takich jak wniosek o udzielenie zgody na zbieranie i przetwarzanie odpadów, czy wszelkie dokumenty, które poświadczają uzyskanie zgody na wykonywanie ww. czynności w sposób odbiegający od przyjętych standardów (jeżeli oczywiście zachodzi taka konieczność).

Kto ma obowiązek przedstawić operat przeciwpożarowy?

Obowiązek przedstawienia właściwemu urzędowi operatu przeciwpożarowego, mają wszystkie przedsiębiorstwa, które ubiegają się o pozwolenie na zbieranie (w tym również składowanie) i przetwarzanie odpadów. Należy przy tym pamiętać, że dotyczy to odpadów każdego rodzaju. W dzisiejszych czasach jednak pojawiają się nowe technologie, które pozwalają na coraz skuteczniejsze ich przetwarzanie. W tym kontekście zdefiniowanie tego, co właściwie jest odpadem, co po prostu surowcem do dalszej obróbki wydaje się coraz trudniejsze. W praktyce definiują to odpowiednie przepisy prawa.

Co musi zawierać operat przeciwpożarowy?

Operat ppoż. – oprócz tego, że musi być przygotowany przez odpowiedniego specjalistę i złożony we właściwym urzędzie – musi również mieć określoną formę i zawierać ściśle zdefiniowane przez prawo informacje. Najważniejszym elementem operatu są oczywiście wymienione wcześniej warunki ochrony przeciwpożarowej ustalone dla danego obiektu, czy instalacji przez lokalnego Komendanta PSP, z uwzględnieniem zaleceń przeciwpożarowych, sposobów postępowania w razie pożaru i charakterystyki procesu przetwarzania odpadów w kontekście bezpieczeństwa ppoż. Kolejnym elementem jest opinia sporządzającego operat specjalisty o zabezpieczeniach przeciwpożarowych, które zastosowane zostały w obiekcie, w którym wykonywane będą ww. procesy. Ostatnim, niezbędnym elementem są tu informacje formalne, takie jak:
– informacje o osobie sporządzającej dokument,
– podstawa prawna,
– dane przedsiębiorstwa,
– lokalizacja obiektu, w którym będą przetwarzane odpady.

Gdzie składa się operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy może być złożony w jednym z trzech miejsc, przy czym jest to uzależnione od lokalizacji obiektu, którego dany dokument dotyczy. Właściwe adresy do złożenia operatu to Marszałek Województwa, Dyrektor Ochrony Środowiska, albo Starosta.

Ile kosztuje przygotowanie operatu przeciwpożarowego?

Cena wykonania operatu przeciwpożarowego nie może być jasno wskazana i mieści się w dosyć dużym zakresie. Zależy od kilku czynników. Najważniejszym z nich jest wielkość i stopień skomplikowania obiektu, w którym przetwarzane mają być odpady. Kolejnym czynnikiem jest charakter samych odpadów. Duże znaczenie ma również to, kto sporządza dokumentację. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele wyspecjalizowanych przedsiębiorstw działających w obszarze bezpieczeństwa ppoż., które między innymi sporządzają takie właśnie operaty. Dokładny koszt usługi musi być każdorazowo oceniony, z uwzględnieniem wymienionych czynników.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Fireproof24, specjalizującą się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.