Menu
 • Menu

  Zasady przyjmowania na studia w Polsce cudzoziemców

  Zasady przyjmowania na studiaZasady przyjmowania na studia cudzoziemców w polskich uczelniach określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Wprowadzenie ustawy oznacza, że przestało obowiązywać rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

  Ustawa przewiduje, że właściwy minister nie będzie już wydawał odrębnego rozporządzenia w sprawie zasad rekrutacji. Uczelnia sama powinna ustalić zasady przyjmowania na studia obywateli innych państw w oparciu o przepisy ustawy. Dotyczy to również dokumentów potwierdzających znajomość języka, w jakim odbywać się będą zajęcia. Natomiast w przypadku postępowania nostryfikacyjnego i postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie rozporządzenie takie jest wymagane przez ustawę.

  Dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia w Polsce

  Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki matury, lub egzaminu dojrzałości. Jak wyjaśnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: w przypadku cudzoziemców najczęściej będzie to świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

  Rodzaje dokumentów umożliwiających podjęcie studiów określone zostały w art. 69 ust. 1. Wymienia się tam jeszcze: świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia oraz świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

  Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji nie muszą być tłumaczone na język polski, jeżeli pracownicy uczelni znają język, w którym wystawiono dokument. Zasady przyjmowania na studia obcokrajowców ustalone przez uczelnie mogą jednak przewidywać konieczność przedstawienia tłumaczenia zwykłego dokumentów.

  Dokumenty składane na uczelniach powinny zostać przetłumaczone solidnie i zgodnie z obowiązującymi normami. W tym celu, najlepiej jest skorzystać z pomocy specjalisty, który rzetelnie podejdzie do realizowanego zlecenia. W Warszawie jednym z biur tłumaczeń często wybieranych przez przyszłych studentów jest ABC Tłumaczenia. Możesz tam wykonać zarówno tłumaczenie zwykłe jak i przysięgłe w zależności od potrzeb.

  Zasady przyjmowania na studia i finansowania studiów

  Obywatele innych państw mogą podejmować w Polsce studia w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne oraz inne formy kształcenia a także uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej. Podstawą do rozpoczęcia studiów są: umowy międzynarodowe, umowy zawierane przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi, decyzje ministra, decyzje Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, decyzje Narodowego Centrum Nauki, decyzje administracyjne rektora, dyrektora instytutu PAN lub instytutu międzynarodowego.

  Dodatkowo minister może przyznać studentowi stypendium pokrywające w całości lub częściowo koszty pobytu. Studenci mogą również zostać zwolnieni z opłat za studia na podstawie umowy międzynarodowej bądź umowy między uczelniami. Inne podstawy do zwolnień stanowią: decyzja rektora, decyzja ministra lub NAWA.

  Opłat nie pobiera się od obywateli państw Członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zwolnienie dotyczy również najbliższych członków rodzin obywateli wymienionych krajów.

  Inne dokumenty uprawniające do darmowych studiów w Polsce

  Zasady przyjmowania na studia w Polsce reguluje Dział VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Stwierdza się w nim, że z opłat zwolnieni są: posiadacze zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, cudzoziemcy posiadający pozwolenie czasowe między innymi ze względu na posiadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub przebywający ze względów humanitarnych oraz przebywający przynajmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

  Darmowe studia dostępne są również dla posiadaczy statusu uchodźcy oraz Karty Polaka, posiadacza certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako języka obcego na poziomie C1, a także małżonka, wstępnego lub zstępnego osoby posiadającej polskie obywatelstwo. Zgoda na darmowe studia dotyczy również członków rodzin osób uprawnionych do bezpłatnego kształcenia.

  Pozostali studenci muszą płacić za naukę, jednak mogą ubiegać się o stypendium socjalne lub kredyt studencki.

  Cudzoziemcy mogą podejmować pracę naukową na uczelniach i w instytucjach badawczych wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Podlegają przy tym obowiązkowemu ubezpieczeniu.

  Zasady uznawania dyplomów zagranicznych

  Jak stwierdza art. 326 ustawy: Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie: trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata –potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia.

  Te same zasady dotyczą dyplomów studiów magisterskich i co najmniej czteroletnich studiów jednolitych. Uprawnienia do kształcenia na studiach magisterskich i doktoranckich w przypadku wymienionych krajów obowiązują, jeżeli uzyskany dyplom daje takie uprawnienia na terenie państwa w którym był wydany.

  Wyjątek stanowią dyplomy szkół wyższych, które nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa, lub gdy uczelnia wydająca dyplom nie była akredytowana bądź nie realizowała programu podlegającego akredytacji na danym kierunku.

  Uznawanie dyplomów państw, które nie są członkami UE, OECD lub EOG i w sytuacji braku dyplomu

  Art. 327 określa zasady uznawania dyplomów pozostałych państw oraz w przypadku nieposiadania dyplomu przez cudzoziemca. Dyplomy uznawane są na podstawie odpowiednich umów międzynarodowych. Zdarza się jednak, że umowa taka nie została podpisana. Wówczas ważność dyplomu ustala się na podstawie postępowania nostryfikacyjnego.

  Postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie stosuje się natomiast w przypadku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone związku z okolicznością, o której mowa wart.159 ust. 1 pkt 1  lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów.

  Oba postępowania na wniosek mogą prowadzić uczelnie posiadające kategorię naukową A+, A lub B+ w danej dyscyplinie. Postępowania wiążą się z opłatą maksymalnej wysokości 50 procent wynagrodzenia profesora. Jednak uczelnie mogą zrezygnować z jej pobierania.

  Autor: Wojciech Ostrowski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *