Menu

Menu

Od 1 lipca wchodzi elektroniczny rejestr KRS. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Informacja o tym, że zbliża się pełna informatyzacja Krajowego Rejestru Sądowego, jest znana od dawna. Jest to pokłosie ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Pierwotnie zmiany te miały zostać wprowadzone już 1 marca 2021 roku, jednak wraz z wprowadzeniem w grudniu 2020 roku poprawek do ustawy nowelizującej postępowanie przed KRS, odroczono wprowadzenie tych przepisów do 1 lipca 2021 roku. Oznacza to, że od tego dnia wnioski w formie papierowej nie będą już przyjmowane.

elektroniczny rejestr KRS

Co się zmieni?

Po wejściu w życie nowych przepisów, każde postępowanie dotyczące wpisania przedsiębiorcy do KRS będzie prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną. W specjalnie zaprojektowanym systemie teleinformatycznym znajdą się zarówno wszelkie czynności sądowe, jak i wszystkie wnoszone pisma. Co ważne, zostaniemy również poinformowani o tym, że papierowe dokumenty nie będą już dłużej rozpatrywane, a co za tym idzie, wszelkie wysłane papierowe wnioski nie będą miały żadnych skutków prawnych.

W zasadzie cała korespondencja między sądem a wnioskodawcą będzie przebiegała drogą elektroniczną. To przez system teleinformatyczny będziemy składać wnioski do KRS wraz z wszelkimi załącznikami, które należy przekazać wraz z poświadczeniem od adwokata, radcy prawnego lub notariusza. To tam też będziemy składać apelacje, zażalenia czy skargi. Podobnie, jak w przypadku innych instytucji – także w przypadku KRS wnoszone pisma procesowe muszą być potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym e-PUAP.

Wprowadzane zmiany to kolejny etap cyfrowej modernizacji naszego Państwa. Od 2018 roku funkcjonuje już m.in. Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, czyli elektroniczny zbiór dokumentów z wypisami i wyciągami z aktów notarialnych. Od tego samego roku wprowadzono wówczas również wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Wprowadzane rozwiązania mają ułatwić przedsiębiorcom szybki kontakt z urzędami, co przełożyć ma się także na szybszy rozwój gospodarczy.

Zalety i szanse elektronizacji KRS

Elektronizacja rejestru KRS niesie za sobą wiele szans i udogodnień zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla urzędu rozpatrujących sprawy. Nowy system powinien wyraźnie zmniejszyć liczbę błędów we wnioskach, a także udoskonalić pracę organów administracyjnych – zwłaszcza sądu rejestrowego.

Jakie jeszcze pozytywne skutki może przynieść elektronizacja KRS? Przede wszystkim będzie to spore ułatwienie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą – łatwiejsze będzie wypełnianie wniosków, co z pewnością wpłynie na przyspieszenie spraw rejestrowych. Nieskomplikowany elektroniczny system pozwoli także na łatwą zmianę danych w KRS. Przedsiębiorca będzie mógł na bieżąco monitorować status sprawy. Eksperci wskazują także na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Czy ktoś będzie mógł jeszcze składać papierowe wnioski?

Ustawodawca zaplanował jeden wyjątek od zasad, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Wszelkie podmioty, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, ale które nie są częścią rejestru przedsiębiorców, będą mogły składać wnioski zarówno w formie cyfrowej, jak i tradycyjnej – papierowej. Chodzi tutaj przede wszystkim o uczelnie wyższe, stowarzyszenia, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy inne organizacje społeczne lub zawodowe. Jak więc widać, planowane zmiany mają szczególnie znaczenie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Merytoryczne wsparcie przy powstawaniu materiału: kancelaria kkpr.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.