Menu

Menu

Obligacje przychodowe – atrakcyjny sposób na pozyskanie kapitału przez samorządy

Obligacje przychodowe to szczególny rodzaj dłużnych papierów wartościowych. Mogą je emitować samorządy i spółki komunalne, których działalność koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywaniu zadań z zakresu użyteczności publicznej. Choć nie są one popularne, stanowią bardzo korzystny sposób finansowania przedsięwzięć przez emitenta, a zarazem interesującą ofertę dla inwestora.

Co decyduje o wartości obligacji przychodowych? Przede wszystkim pozwalają one na elastyczne ustalenie warunków spłat z tytułu emisji oraz ograniczenie odpowiedzialności emitenta. Jednocześnie nie jest konieczne uwzględnianie ich przy wyliczaniu limitów zadłużenia.

Zróżnicowane źródła kapitału, ograniczona odpowiedzialność

Jedną z kluczowych cech tego rodzaju obligacji jest zapewnienie ich posiadaczom pierwszeństwa w zaspokajaniu roszczeń ze wskazanego przez emitenta majątku oraz z określonego strumienia jego stałych przychodów. Kapitał niezbędny do spłaty zobowiązań mogą generować zarówno przedsięwzięcia sfinansowane środkami pozyskanymi z tytułu emisji, jak i inne przedsięwzięcia wskazane przez emitenta, nawet te, które nie były finansowane środkami z emisji obligacji przychodowych.

Co ważne, obligacje przychodowe pozwalają ograniczyć odpowiedzialność emitenta z tytułu ich emisji. Może ona zostać ograniczona do kwoty określonych przychodów lub do wartości zdefiniowanego majątku przedsięwzięcia. Zabezpieczeniem jest jedynie ściśle określony i wyodrębniony strumień przychodów (np. wpływy z tytułu zawartej z miastem umowy na świadczenie usług komunikacyjnych) bądź część majątku gminy lub spółki komunalnej (np. tabor zakupiony ze środków pozyskanych z emisji). Warto podkreślić, że ograniczenie odpowiedzialności emitenta nie jest jego obowiązkiem, lecz uprawnieniem, z którego może skorzystać.

Obligacje przychodowe stanowią idealne rozwiązanie służące finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych, w ramach których istnieje możliwość wyodrębnienia określonego majątku projektu oraz określenia strumienia płatności za korzystanie z usług oferowanych przez emitenta obligacji.

Wachlarz zalet dla emitenta

Istotną korzyścią z punktu widzenia emitenta jest możliwość sfinansowania przedsięwzięć niezbędnych do poprawy standardów życia lokalnej społeczności, takich jak inwestycje wodno-kanalizacyjne, projekty nastawione na poprawę usług w zakresie transportu publicznego, projekty z obszaru infrastruktury sportowej.

Dodatkowo emisja obligacji przychodowych daje sposobność elastycznego ustalenia warunków spłaty zadłużenia w powiązaniu z przychodami z tego tytułu (np. w zakresie określenia karencji w spłacie, formy wykupu, wysokości marży oraz oprocentowania). Pozwala także na wspomnianą możliwość ograniczenia odpowiedzialności emitenta wyłącznie do przychodów z finansowanego projektu oraz majątku przedsięwzięcia finansowanego z emisji. Atrakcyjność tego rodzaju papierów wartościowych wynika także z braku konieczności uwzględniania zadłużenia z tytułu obligacji przychodowych przy wyliczaniu limitów zadłużenia obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Obligacje przychodowe pozwalają pozyskać kapitał również spółkom komunalnym, które nie są nastawione na generowanie zysków i często nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej, żeby w dłuższej perspektywie pozyskać zewnętrzne finansowanie.

Co może zyskać inwestor?

Obligacje przychodowe uprawniają obligatariusza do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów lub majątku przedsięwzięć sfinansowanych ze środków uzyskanych z tytułu emisji obligacji bądź z przychodów innych przedsięwzięć określonych przez emitenta. Mało tego, zarówno przedsięwzięcia, z których środki zostaną przeznaczone na realizację świadczeń z obligacji przychodowych, jak i sposób obliczenia przychodów z inwestycji, są określane w uchwale emisyjnej. To z kolei pozwala inwestorom w pełni ocenić spodziewane zyski i ponoszone ryzyko.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla inwestorów jest co do zasady zakaz zbywania lub obciążania przez emitenta składników majątkowych przedsięwzięcia. Jednocześnie wierzytelności tworzące przychody, do których obligatariuszom przysługują uprawnienia, nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia ani zastawem. Nie mogą też być zbyte na osoby trzecie.

Korzyścią z punktu widzenia inwestorów są również szeroko rozumiane obowiązki informacyjne po stronie emitentów. Szczególnie chodzi o obowiązek poinformowania po zakończeniu emisji o łącznej wysokości zadłużenia z tytułu obligacji oraz udostępniania obligatariuszom co najmniej raz w roku sprawozdania zawierającego informacje o sumie przychodów z przedsięwzięcia, które wpłynęły na dedykowany rachunek bankowy. Przychody ze wskazanego źródła są bowiem kierowane na specjalny rachunek bankowy wyłączony zarówno spod egzekucji (do wysokości kwoty zobowiązania emitenta wobec obligatariuszy), jak i masy upadłościowej emitenta. Transakcje dokonywane na rachunku są ograniczone w zakresie wypłat środków dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych. W efekcie wzmacnia się pozycja prawna obligatariuszy, a ich ryzyko ulega znacznemu ograniczeniu. Jeśli źródło zaspokojenia wierzycieli ograniczy się do majątku oraz przychodu ze wskazanego przez emitenta przedsiębiorstwa, inwestorzy mogą osiągnąć wyższą rentowność w stosunku do tradycyjnych obligacji komunalnych.

Atrakcyjna alternatywa dla kredytu i obligacji komunalnych

Reasumując, obligacje przychodowe to atrakcyjna, warta rozważenia alternatywa dla kredytu oraz obligacji komunalnych. Ich niewielka popularność wiąże się głównie z niewiedzą oraz brakiem doświadczenia samorządów w zakresie emitowania tego rodzaju obligacji.

Dotychczas w Polsce zrealizowano kilka emisji bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego oraz kilkanaście emisji przez spółki komunalne. Biorąc pod uwagę coraz wyższe poziomy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, emisja obligacji przychodowych wkrótce może stać się głównym sposobem na gromadzenie wkładu własnego, niezbędnego, aby realizować inwestycje finansowane przy udziale funduszy Unii Europejskiej, bez przekraczania limitów zadłużenia.

Źródło informacji: Dom Maklerski NWAI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.