Menu

Menu

Karta informacyjna przedsięwzięcia – co warto wiedzieć?

Co to jest KIP?

Osoby, które planują zrealizowanie jakiejś inwestycji (szczególnie na obszarze znajdującym się z jakichś względów pod ochroną), prędzej czy później prawdopodobnie natrafią na frazę „karta informacyjna przedsięwzięcia”. Dla ułatwienia często używany jest także skrót KIP.

Zgromadzenie wiedzy na temat KIP odpowiednio wcześnie może sprawić, że proces załatwiania wszelkich formalności związanych z inwestycją będzie mniej stresujący i uda się przez niego przejść bez żadnych problemów. W takim razie, co warto wiedzieć o karcie informacyjnej przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia

KIP, czyli karta informacyjna przedsięwzięcia, jest specjalnym dokumentem, który dołącza się do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zawiera ona między innymi takie elementy, jak:

  1. dane o inwestycji (rozmiar, lokalizacja, typ, wykorzystywane technologie);
  2. informacje o obszarze inwestycji (czy na obszarze znajdują się elementy będące pod specjalną ochroną, jakie inne inwestycje są w danej chwili na nim realizowane);
  3. potencjalne oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne (hałas, zanieczyszczenia, skutki awarii);
  4. planowane sposoby na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Dokładne informacje o zakresie KIP można znaleźć w artykule 62 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wszystkie te elementy razem pozwalają urzędnikom ocenić, czy dana inwestycja nie będzie zbyt dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Jakiekolwiek błędy czy nieprawidłowości w karcie mogą być podstawą do odrzucenia wniosku i wymagania od inwestora dokonania poprawek, co odłoży w czasie termin startu realizacji inwestycji.

Dlatego też warto zadbać o to, aby powierzyć przygotowanie KIP profesjonalnej firmie, zatrudniającej wykwalifikowanych ekspertów, którzy mają w tym zakresie duże doświadczenie. Dzięki temu unikniemy wcześniej wspomnianych błędów i będziemy mieli pewność, że nie będzie konieczne wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji.

Co prawda prawo nie przewiduje szczególnych wymagań czy warunków w zakresie tego, kto może sporządzić kartę (na przykład w kwestii wykształcenia), ale w praktyce jest to znacznie trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Dlatego też nie warto ryzykować i próbować stworzyć KIP samodzielnie.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – jakie inwestycje jej wymagają?

Karta informacyjna przedsięwzięcia może być potrzebna wtedy, kiedy inwestycja ma zostać zrealizowana na obszarze objętym ochroną, na przykład obszarze Natura 2000 bądź w przypadku, gdy może ona stanowić zagrożenie pod względem ekologicznym.

W praktyce oznacza to, że do najczęściej spotykanych przypadków, w których konieczne jest przygotowanie KIP, można zaliczyć budowę stacji benzynowych, farm fotowoltaicznych oraz różnego rodzaju hal (magazynowych i nie tylko). Karta bywa potrzebna także w przypadku budowania domów jednorodzinnych.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy będzie ona niezbędna w naszym przypadku, najlepiej poprosić o odpowiedź na to pytanie przedstawicieli odpowiednich organów państwowych. Warto zapoznać się również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Można także poradzić się firmy zajmującej się przygotowywaniem tego typu kart.

To, jakie dokładnie informacje będzie trzeba umieścić w karcie, zależy od typu inwestycji. Przykładowo, w przypadku budowy składowiska odpadów, nie będzie mogło zabraknąć danych dotyczących tego, jakiego dokładnie typu materiały chcemy na danym terenie składować.

Ile kosztuje przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia?

Ciężko jednoznacznie wskazać, z jakim kosztem będzie wiązało się przygotowanie KIP. Wiele tutaj zależy od indywidualnych czynników, takich jak typ i rozmiar inwestycji. Ogółem mówiąc, sporządzenie karty przy budowie domu jednorodzinnego może wiązać się z kosztem rzędu 1300 złotych lub więcej.

Jeśli chodzi o inne najczęściej spotykane inwestycje wymagające KIP, to w przypadku farmy fotowoltaicznej koszty często oscylują w granicach 1500-2000 złotych, a za przygotowanie karty pod kątem budowy hali lub magazynu trzeba będzie zapłacić prawdopodobnie między 1300 a 2000 złotych. Najlepszym sposobem na poznanie precyzyjnego kosztu sporządzenia tego dokumentu jest poproszenie firmy zajmującej się jego przygotowaniem o wycenę.

Gdzie składa się KIP?

To, gdzie trzeba złożyć KIP (a w zasadzie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, do którego KIP jest załącznikiem), zależy od typu inwestycji.

W wielu przypadkach wniosek powinien trafić do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (m.in. przy przedsięwzięciach dotyczących obszaru morskiego lub regionalnych sieci szerokopasmowych, czy też przy elektrowniach wiatrowych o mocy powyżej 50kW), ale nie zawsze.

Przykładowo, jeśli przedmiotem inwestycji jest scalanie, wymiana lub podział gruntów, wniosek powinien trafić do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Przy inwestycjach w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub towarzyszących trzeba zgłosić się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, z kolei chcąc zmienić las należący do Skarbu Państwa na użytek rolny powinniśmy zwrócić się do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Jeśli inwestycja nie spełnia przesłanek, aby decyzję środowiskową wydał którykolwiek z wymienionych organów, pozostaje złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.