Menu

Menu

Jeszcze większe wsparcie polskiego eksportu

W 30. rocznicę powstania Korporacji Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych (KUKE) zaprezentowano nowy system wsparcia krajowych eksporterów. Jego kluczowe elementy uwzględniają wspieranie polskich firm w finansowaniu inwestycji w Polsce i za granicą, umożliwianie bezpiecznej wymiany handlowej i świadczenia usług oraz przyciąganie zagranicznych inwestorów.

Jak poinformowano podczas wideokonferencji, która odbyła się w ramach cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu, zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przemysłu, nowy system obejmuje nie tylko ubezpieczenia i gwarancje realizacji kontraktów, lecz także finansowanie generujących sprzedaż zagraniczną inwestycji krajowych lub zagranicznych, prowadzonych przez spółki zależne.

Zintensyfikować wymianę handlową dzięki inwestycjom

Konrad Klimek, prezes KUKE Finance, przekonywał, że inwestycje w nowe moce produkcyjne są konieczne, aby krajowy eksport mógł się dalej rozwijać. To warunek zintensyfikowania wymiany handlowej polskich przedsiębiorstw z zagranicznymi kontrahentami.

Gwarancja KUKE umożliwia pozyskanie finansowania bez dodatkowych zabezpieczeń, zajmując 20 proc. linii kredytowej. Takie rozwiązanie z reguły umożliwia zaciąganie kolejnych pożyczek.

Warunki udzielenia gwarancji KUKE

Warunkiem udzielenia gwarancji przez KUKE jest wartość inwestycji przekraczająca 5 mln zł. Przy tym minimum 20 proc. przychodów uzyskanych dzięki niej musi pochodzić z eksportu. Co więcej, spłata kredytu zabezpieczonego przez KUKE nie może trwać dłużej niż 14 lat od dnia zakończenia inwestycji. − Nowy system jest unikatowy na skalę europejską. W połączeniu z odważniejszym kredytowaniem eksporterów przez banki czy firmy faktoringowe przyczyni się do kontynuowania dobrej passy krajowych przedsiębiorstw na globalnym rynku − ocenia Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Grzegorz Pojnar, szef finansowania eksportu w Santander Bank Polska, zauważa, że nowy system zabezpieczeń pozwala niemal całkowicie ograniczyć podejmowane przez bank ryzyko niewywiązania się przez kredytobiorcę z obowiązku spłaty pożyczki. − To zestaw wręcz rewolucyjnych, bardzo proklienckich rozwiązań, które z pewnością przyczynią się do jeszcze większego zainteresowania polskich przedsiębiorstw ekspansją zagraniczną – twierdzi.

Bezpieczna i łatwiejsza wymiana handlowa

Zapewnienie bezpiecznej wymiany handlowej jest drugim filarem nowego systemu wsparcia eksporterów przez KUKE. Ponieważ zagraniczni odbiorcy towarów i usług najczęściej oczekują odroczonego terminu płatności za wystawione na ich rzecz faktury, KUKE zabezpiecza wymianę handlową poprzez system ubezpieczeń dotyczących należności, zarówno krótkoterminowych, jak i związanych z dużymi projektami inwestycyjnymi.

System zakłada również ułatwienia oferowane przedsiębiorstwom zagranicznym inwestującym w Polsce. Nasz kraj jest na drugim miejscu po Niemczech pod względem wielkości inwestycji zagranicznych na terenie Europy. − Kapitał nie ma pochodzenia. Zagraniczne inwestycje w Polsce także generują przychody eksportowe, chcemy zatem je wspierać – zapowiada prezes KUKE Finance.

Polska z silną pozycją. Może być jeszcze lepiej

Efektem nowych regulacji ma być zauważalne, skokowe podniesienie jakości polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach. Pozwoli to jeszcze skuteczniej walczyć o przychylność końcowego odbiorcy w konkurencji z zagranicznymi firmami. Ponadto nowe inwestycje mogą przyczynić się do zwiększenia marży, a więc wypracowania przez firmę objętą systemem gwarancji KUKE większego zysku.

Polska ma silną pozycję eksportową − wartość towarów i usług sprzedanych za granicą od początku lat 90. zwiększyła się 30-krotnie. W ubiegłym roku przekroczyła 237 mld euro, co uczyniło ją liderem sprzedaży zagranicznej wśród krajów Unii Europejskiej w 41 branżach.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.