Menu

Menu

31,3 mld euro do podziału

1Ponad 31,3 mld euro, czyli niespełna 40 proc. całej unijnej puli na lata 2014-2020 zostanie rozdzielonych w ramach regionalnych programów operacyjnych. W większości regionów trwają prace nad harmonogramami naborów.

W piątek, 13 lutego Komisja Europejska zatwierdziła ostatnią grupę 9. regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Decyzja umożliwia dalsze prace nad szczegółowymi założeniami dotyczącymi m.in. kryteriów konkursowych oraz kalendarza naborów.

– W pierwszej kolejności będą mogły zostać ogłoszone konkursy, które nie podlegają rozporządzeniom o pomocy publicznej oraz takie, których ogłoszenie nie jest ograniczone przez konieczność zastosowania i spełnienia warunków wstępnych, tj. warunkowości ex-ante – mówi Elżbieta Polak, marszałek woj. lubuskiego. Zastrzega jednak, że harmonogramy konkursów na rok 2015 nie zostały jeszcze zatwierdzone, a nad ich treścią precuje departament RPO.

– Ponadto opracowywany jest szczegółowy opis Osi Priorytetowych, który definiować będzie poszczególne typy wsparcia dla poszczególnych odbiorców wsparcia, zasady aplikowania, warunki brzegowe oraz ustalać będzie na podstawie dokumentów szczebla krajowego poziomy dofinansowania projektów – tłumaczy marszałek Polak.

Nad dokumentami, które uszczegółowią zapisy programu regionalnego pracuje też urząd marszałkowski woj. podlaskiego. Wojciech Kuczyński z gabinetu marszałka zapewnia jednak, że pierwsze konkursy ruszą jeszcze w 2015 roku. Budżet wszystkich 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40 proc. wszystkich środków na lata 2014-2020.

Większość województw w swoich programach położyła nacisk na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu, co również znajdzie swoje odzwierciedlenie w tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacjach, czyli dziedzinach charakterystycznych dla danego obszaru, stanowiących ich potencjał rozwojowy.

Do najczęściej wskazywanych inteligentnych specjalizacji należą technologie informacyjno-komunikacyjne. Większość województw opiera swój rozwój także na dziedzinach związanych z zasobami przyrodniczymi (biogospodarka, zdrowa żywność, turystyka zdrowotna). Są jednak też takie, w których to tradycyjne gałęzie przemysłu będą w dalszym ciągu pełniły istotną rolę w ich rozwoju (głównie przemysł maszynowy i metalowy oraz energetyka).

Nowością jest dwufunduszowość RPO – środki pochodzić będą zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Takie rozwiązanie zwiększy komplementarność i efektywność podejmowanych działań, nastąpi także ściślejsze powiązanie projektów infrastrukturalnych i „miękkich”.

W latach 2014-2020 wzmocnieniu ulegnie wymiar terytorialny, którego celem jest stymulowanie zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów w oparciu o ich mocne strony. Jego zastosowanie na poziomie regionalnym przejawiać się będzie w praktyce, m.in. poprzez:

  • -uwzględnienie potrzeb i potencjałów szczególnych terytoriów, w tym zwłaszcza obszarów, które należy priorytetowo wspierać (tzw. obszary strategicznej interwencji);
  • -Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – nowe narzędzie ułatwiające zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych;
  • -Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – działania oparte o strategie odpowiadające na lokalne potrzeby.

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

RPO województwa dolnośląskiego – alokacja z polityki spójności ok. 2,2 mld euro (z EFRR ok. 1,6 mld euro, z EFS ponad 633 mln euro).

Cel główny to wzrost konkurencyjności gospodarki regionu w oparciu o badania i rozwój, na który zostanie przeznaczona największa pula środków. Wyzwaniem jest także poprawa dostępności transportowej regionu oraz wewnątrz niego. Fundusze unijne popłyną także na wzrost udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej, wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników, przedsięwzięcia podnoszące poziom i jakość edukacji oraz życia.

RPO województwa kujawsko-pomorskiego – alokacja ze środków UE ok. 1,9 mld euro (z EFRR ponad 1,3 mld euro, z EFS ok. 535 mln euro).

Koncentracja środków widoczna jest przede wszystkim w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości, co powinno przełożyć się na zdecydowaną poprawę sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie na polepszenie jakości życia oraz korzystne zmiany demograficzne. Ponadto wsparcie uzyskają projekty dotyczące efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej (w tym transport niskoemisyjny w miastach) oraz zwiększania dostępu do zatrudniania.

RPO województwa lubelskiego – alokacja z Funduszy Europejskich ok. 2,2 mld euro (z EFRR ok. 1,6 mld euro, z EFS ok. 627 mln euro).

Działania zaplanowane w programie mają wzmocnić współpracę przedsiębiorców z naukowcami (co przełoży się na podniesienie konkurencyjności firm), zwiększyć dostęp do usług cyfrowych, poprawić działania na rzecz ochrony środowiska i zmniejszyć emisję zanieczyszczeń. Mają także zwiększyć wykorzystanie energetyki odnawialnej, poprawić dostępność komunikacyjną województwa, edukację oraz polepszyć sytuację pracowników i osób bezrobotnych na rynku pracy.

RPO województwa lubuskiego – alokacja z polityki spójności blisko 907 mln euro (z EFRR ok. 651 mln euro, z EFS ok. 255 mln euro).

Unijne fundusze zostały skoncentrowane na obszarach, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju regionu, takich jak: aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw i podnoszenie ich konkurencyjności, rozwój usług cyfrowych dla mieszkańców, zwiększenie dostępności transportowej województwa, poprawa środowiska naturalnego, zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a także polepszenie sytuacji na rynku pracy, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

RPO województwa łódzkiego – alokacja z funduszy UE ok. 2,2 mld euro (z EFRR ponad 1,6 mld euro, z EFS ok. 634 mln euro).

Środki programu zostaną skierowane na wsparcie sfery B+R oraz innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, a także poprawę stanu infrastruktury transportowej, ochronę środowiska i gospodarkę niskoemisyjną. Równie ważne będą przedsięwzięcia na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego, godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz kwestie dotyczące adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. Unijne fundusze popłyną również na projekty związane z edukacją oraz rewitalizacją.

RPO województwa małopolskiego – alokacja ze środków europejskich ponad 2,8 mld euro (z EFRR ok. 2 mld euro, z EFS ok. 809 mln euro).

Program koncentruje się na podnoszeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz działalności B+R+I, infrastrukturze transportowej oraz gospodarce niskoemisyjnej. Znaczne środki przeznaczono również na działania z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej.

RPO województwa mazowieckiego – alokacja z polityki spójności ok. 2 mld euro (z EFRR ponad 1,5 mld euro, z EFS ponad 545 mln euro).

Cel główny programu, czyli inteligentny oraz zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną, zostanie osiągnięty m.in. poprzez rozwój konkurencyjności gospodarki regionu opartej na innowacyjności i przedsiębiorczości. Ważnym elementem działań będzie wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, wzmacnianie zrównoważonego rozwoju środowiska, poprawa jakości usług zdrowotnych, czy też projekty rewitalizacyjne oraz transportowe.

RPO województwa opolskiego – alokacja z europejskich środków niemal 945 mln euro (z EFRR ponad 679 mln euro, z EFS prawie 266 mln euro).

Program ma zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność gospodarki regionu oraz polepszyć jakości życia, dlatego główną grupę wsparcia będą stanowić przedsiębiorcy. Środki zostaną przeznaczone także na działania związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, niskoemisyjną gospodarką, włączeniem społecznym i zatrudnieniem.

RPO województwa podkarpackiego – alokacja z Funduszy Europejskich ponad 2 ,1 mld euro (z EFRR ponad 1,5 mld euro, z EFS ponad 594 mln euro).

Wsparcie unijne trafi przede wszystkim na projekty, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Akcent zostanie położony także na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania gwarantujące przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a także inwestycje w ochronę środowiska oraz energetykę.

RPO województwa podlaskiego – alokacja ze środków UE ponad 1,2 mld euro (z EFRR ponad 872 mln euro, z EFS ok. 341 mln euro).

Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności gospodarki kształtowanej w oparciu o regionalne specjalizacje m.in. poprzez inwestycje z zakresu B+R, innowacji i wzmacniania konkurencyjności MŚP. Znaczna część europejskich pieniędzy trafi na zrównoważony transport, przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, a także rozwój infrastruktury dla usług użyteczności publicznej.

RPO województwa pomorskiego – alokacja z polityki spójności ponad 1,8 mld euro (z EFRR ponad 1,3 mld euro, z EFRR ponad 524 mln euro).

Gospodarka niskoemisyjna oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego, innowacje i przedsiębiorczość, transport (drogi, koleje) oraz zatrudnienie i aktywizacja zawodowa – to najważniejsze obszary wsparcia programu. Ponadto preferowane będą innowacyjne rozwiązania w energetyce, transporcie oraz w sektorze przedsiębiorstw.

RPO województwa śląskiego – alokacja z funduszy UE ponad 3,4 mld euro (z EFRR blisko 2,5 mld euro, z EFS ok. 978 mln euro).

Program zakłada rozwój regionu przede wszystkim poprzez wsparcie inwestycji z obszaru efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej, jak i inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową wraz z zakupem taboru. Kluczowe jest również wsparcie rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości (poprzez wzmacnianie konkurencyjności, rozwój innowacyjności oraz zwiększanie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych), wsparcie działań na rzecz zatrudnienia, mobilności pracowników, adaptacyjności firm, kształcenia kompetentnej kadry oraz tych dotyczących ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

RPO województwa świętokrzyskiego – alokacja ze środków unijnych ponad 1,3 mld euro (z EFRR 980,7 mln euro, z EFS ponad 383 mln euro).

Rozwój regionu skoncentrowany został na umacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz budowaniu potencjału przedsiębiorstw. Istotnym elementem wsparcia programu jest obszar dziedzictwa naturalnego i kulturowego, rynek pracy, włączenie społeczne i edukacja, a także zwiększanie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. Wyodrębniono również środki dla tzw. obszarów strategicznej interwencji tj. m.in. miast i otaczających je obszarów wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji, obszarów wiejskich.

RPO województwa warmińsko-mazurskiego – alokacja z Funduszy Europejskich ponad 1,7 mld (z EFRR ponad 1,2 mld euro, z EFS ok. 486 mln euro).

Koncentracja środków widoczna jest przede wszystkim w obszarach związanych z gospodarką, innowacjami i technologiami, wsparciem gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonym transportem, a także regionalnym rynkiem pracy. Rozwój firm oparty będzie na projektach sprzyjających podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw przy jednoczesnym efektywnym i mądrym wykorzystywaniu zasobów naturalnych oraz stosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku.

RPO województwa wielkopolskiego – alokacja z polityki spójności ponad 2,4 mld euro (z EFRR ponad 1,7 mld mld euro, z EFS ponad 689 mln euro).

Jednym z kluczowych kierunków wykorzystania środków jest wsparcie wzrostu gospodarczego, powstawania innowacji, zatrudnienia, poprawa dostępu do rynku pracy oraz stworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się.

RPO województwa zachodniopomorskiego – alokacja z funduszy unijnych ponad 1,6 mld euro (z EFRR ponad 1,1 mld euro, z EFS ponad 450 mln euro).

Dofinansowanie UE ma przede wszystkim służyć budowie potencjału gospodarczego regionu w sposób kompleksowy. Środki zostaną przeznaczone na rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji, bezpośrednie lub pośrednie wsparcie przedsiębiorstw. Ważne jest także dokończenie budowy infrastruktury podstawowej. Ponadto nacisk zostanie położony na działania związane z efektywnością energetyczną oraz zapobieganiem zmianom klimatu.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.