Menu
 • Menu

  Zasady gospodarowania nieruchomościami w 2019

  Dnia 16 kwietnia 2019 została podpisana i niedługo weszła w życie najnowsza ustawa o gospodarce nieruchomościami, wprowadzając część zmian jeszcze w 2019 r a pozostałą pulę w 2020.r. Ustawa bazuje na kilku poprzednich wersjach, natomiast wprowadzone zmiany są następstwem wyroków Trybunału Konstytucjonalnego z dnia 14 lipca 2015 oraz 12 grudnia 2017r.

  Pierwszy z nich dotyczył orzeczenia niekonstytucyjności art.136 ust 3 ustawy z roku 1997 o gospodarce nieruchomościami w zakresie w jakim ustawa ta uzależniała żądania byłych współwłaścicieli wywłaszczonych nieruchomości oraz ich spadkobierców od zgód wydanych przez pozostałych byłych już współwłaścicieli lub spadkobierców dla danej nieruchomości.

  Drugie orzeczenie zadecydowało o niekonstytucyjności art.136 ust. 3 w zakresie w jakim zapis ten wyłączał prawo do wytoczenia żądań poprzedniego właściciela i jego spadkobierców o zwrot nieruchomości, które zostały nabyte przez Skarb Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego w okolicznościach, gdy dana nieruchomość okazała się już nieprzydatna dla publicznych instytucji i celu, z powodu którego została nabyta przez państwo.

  Konsekwencje wyroków

  Nowe zapisy w ustawie mają stworzyć gwarancje stałości prawa w stosunku do nieruchomości, które objęte są właśnie art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wprowadzają one termin zamknięcia, wygaśnięcia uprawnień do zwrotu wywłaszczonych przez państwo nieruchomości stwarzając jednocześnie okoliczności ułatwiające ich odzyskanie.

  • nowe zasady umożliwiły dawnym współwłaścicielom nieruchomości lub ich spadkobiercom wystąpienie z roszczeniem jej zwrotu lub tylko części niezależnie od przyjętego stanowiska i zgody pozostałych osób uprawnionych do zwrotu danej nieruchomości
  • w ślad za tym przepisy umożliwiły zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości lub tylko w jej części nawet wtedy, gdy pozostała grupa uprawnionych nie zdecyduje się na dochodzenie swoich roszczeń
  • jednocześnie ustawa wniosła termin wygaśnięcia uprawnień do roszczenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w całości lub w części określając go na 20 lat od dnia ogłoszenia ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli w tym okresie poprzedni właściciel nie złożył stosownego wniosku
  • ustawa wyraźnie wskazuje, że jej przepisy odnoszą się do wszystkich nieruchomości, również tych, które zostały nabyte przez Skarb Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy omówionej w art. 114 ust.1 u.g.n.
  • przepisy określają również sytuację, gdy termin wygaśnięcia roszczeń upływałby przed dniem wejścia w życie nowej ustawy lub sytuację, gdy od momentu jej uprawomocnienia do terminu wygaśnięcia praw pozostałoby nie więcej niż 12 miesięcy, wówczas wniosek o zwrot nieruchomości można byłoby składać w okresie 12 miesięcy od dnia jej uprawomocnienia
  • i na koniec ustawa przyznaje właścicielom i ich spadkobiercom prawo roszczenia o zwrot przedmiotowej nieruchomości lub udziału w niej lub części nieruchomości lub udziału w tej części w okresie 12 miesięcy od uprawomocnienia się ustawy w przypadku, gdy w przedziale od 1 stycznia 1998r. do 16 kwietnia 2019 r. z powodu nieuzyskania zgody wszystkich uprawnionych współwłaścicieli  lub gdy dana nieruchomość została nabyta przez Skarb Państwa lub JST na podstawie umowy opisanej w art. 114 ust. 1 u.g.n. i żądanie to nie było wcześniej uwzględniane lub nie zostało zgłoszone w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o zaistnieniu możliwości zwrotu nieruchomości

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów

  W dniu 31 stycznia 2019r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tychże gruntów.

  Nowe zasady przyznają prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych, które wykorzystuje się na cele mieszkaniowe zamieniając je we własność gruntów w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych a także niezależnych lokali znajdujących się w obiektach wielorodzinnych, własność rozszerza się na budynki gospodarcze, garaże oraz inne obiekty budowlane czy urządzenia, które umożliwiają użytkowanie obiektów mieszkalnych.

  Zmiany wprowadzone ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych dla celów mieszkaniowych w prawo własności tychże gruntów stawiają sobie za cel ujednolicenie stawek procentowych bonifikat od jednorazowych opłat za przekształcenie gruntu wymaganych przez JST oraz Skarb Państwa. Prawo to będzie wykorzystywane w sytuacjach, gdy bonifikata, jaką udzieli właściwa jednostka samorządu będzie wyższa niż bonifikata przyznawana przez Skarb Państwa.

  W ustawie znajduje się również zapis mówiący, że bonifikata za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa obejmie też opłaty oraz opłaty jednorazowe za garaże i miejsca postojowe. W przypadku użytkowników gruntów samorządowych bonifikaty dotyczą tylko miejsc postojowych oraz garaży.

  Jeżeli dana nieruchomość lub jej część zostaje oddana w najem lub dzierżawę może zostać pozbawiona powyższej bonifikaty.

  Źródło: portal biznesowy Terazbiznes.pl – ustawa o gospodarce nieruchomościami w 2019

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *