Menu
 • Menu

  Jak wygląda proces likwidacji spółki z o.o?

  Likwidacja spółki z o.o.

  Należy mieć świadomość, że likwidacja spółki z o.o. nie jest zakończeniem jej funkcjonowania. Właściwie skonstruowany proces likwidacji spółki został nałożony na przedsiębiorców przede wszystkim z uwagi na zapewnienie ochrony ewentualnym wierzycielom.

  Warto wiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków przyczyną rozwiązania oraz likwidacji spółki z o.o jest ustanie woli współpracy w ramach spółki. Likwidacja spółki jest również procesem, który rozpoczyna jej rozwiązanie. W jaki sposób powinien zostać prawidłowo przeprowadzony cały proces likwidacji spółki z o.o? Jaka jest w nim rola likwidatora spółki z o.o?

  Likwidacja spółki z o.o. – zgłoszenie do KRS

  Proces likwidacji spółki z o.o rozpoczyna się od podjęcia przez wspólników odpowiedniej uchwały. Wymagane jest, by znajdowała się ona w protokole ze zgromadzenia wspólników, który został sporządzony przez notariusza. W tej samej uchwale należy również powołać likwidatora albo likwidatorów.

  Następnie przygotowany w ten sposób dokument trzeba złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jako załącznik do formularza KRS Z 61, czyli wniosku o zmianę wpisu KRS. Ponadto koniecznym elementem do właściwego wyrejestrowania spółki będzie dowód dokonania opłaty sądowej, a także opłaty  za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Należy pamiętać, że zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego musi obejmować również wskazanie osób, które zostały wyznaczone jaki likwidatorzy spółki z o.o, a także sposób ich reprezentacji w czasie likwidacji. Likwidatorzy zobowiązani są także do złożenia podpisów poświadczonych notarialnie. Dodatkowo spółka z o.o w trakcie likwidacji musi działać pod nazwą z dodanym zwrotem „w likwidacji”.

  Rola likwidatora spółki z o.o.

  Zadaniem likwidatorów spółki z o.o jest odpowiednie przeprowadzenie całego procesu likwidacji. Muszą oni stworzyć zarówno bilans otwarcia likwidacji, jak i wezwanie wierzycieli spółki do złożenia ich roszczeń w terminie, który nie będzie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia likwidacji spółki z o.o. Ponadto ogłoszenie wspomnianych czynności będzie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Oczywiście wierzyciele muszą posiadać dowód na prawdziwość swoich wierzytelności.

  Z kolei w treści wezwania, które będzie skierowane do wierzycieli nie mogą znajdować się żadne obostrzenia związane z wierzycielami spółki. Likwidatorzy, którzy wiedzą, że istnieją także inni wierzyciele lub występują sporne kwoty wierzytelności, zobowiązani są do odłożenia określonej sumy pieniężnej, która będzie potrzebna do zaspokojenia tych potrzeb do depozytu sądowego.

  Kolejne kroki likwidacji

  Jeżeli likwidatorzy powiadomią już wierzycieli o likwidacji spółki z o.o, muszą zaktualizować dane, które są objęte zgłoszeniem NIP, VAT oraz w urzędzie skarbowym. W tym celu należy złożyć druk NIP-2, a także VAT-R. Likwidatorzy muszą pamiętać, że nieprzekraczalny termin to siedem dni od momentu podjęcia oficjalnej decyzji o likwidacji spółki.

  Z kolei bilans otwarcia likwidacji musi być sporządzony w ciągu 15 dni od wydarzeń, które były przyczyną likwidacji. Musi on zostać podpisany przez wszystkich likwidatorów. Dokument powinien być ponadto przedstawiony do wglądu wspólnikom na 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników. W przypadku, gdyby likwidacja spółki z o.o się przeciągnęła i trwałą dłużej niż rok, likwidatorzy po upływie rok zobowiązani są do przedstawienia wspólnikom wyników bilansu finansowego za poprzedni okres.

  W bilansie likwidacyjnym powinny być ujęte wszystkie składniki zgodnie z ich wartością zbywczą. Według ustawy o rachunkowości, wartość aktywów musi być oceniana po cenie ich sprzedaży netto. Należy jednak pamiętać, że ceny nie mogą przewyższać nie tylko cen nabycia, ale również kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe albo amortyzacyjne.

  Likwidacja spółki z o.o powoduje, że zostają połączone składniki, które wchodzą w skład kapitału własnego oraz kapitał zakładowy i kapitał zapasowy. Z kolei pomniejsza się go o udziały własne. Doprowadza to ostatecznie do powstanie jednego kapitału. Według prawa likwidatorzy powinni dążyć do jak najszybszego zakończenia bieżących interesów spółki przez ściągnięcie wierzytelności, dokonanie zaległych opłat, a także sprzedaż majątku spółki.

  Ponadto nie można przystąpić wcześniej do podziału majątku spółki między wspólnikami niż po sześciu miesiącach od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji spółki. Wcześniej koniecznie muszą być zaspokojone roszczenia wierzycieli, a także dokonane wszystkie opłaty.

  Autor: Mikołaj Smoląg

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *