Menu
Menu

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Czym jest upadłość konsumencka? Z pewnością nie jest to wyrok, to raczej szansa na rozpoczęcie nowego etapu życia pozbawionego zobowiązań, powstałych na skutek błędnych, często nawet niezawinionych okoliczności. Sprawdź, w jaki sposób ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Jakie skutki rodzi ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 • Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik ma środki do życia?
 • Jak przebiega procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Co niesie za sobą upadłość konsumencka? 

Na początek wyjaśnijmy, że poniższy materiał powstał we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego – Tomasz Walczak.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, którego celem jest częściowe lub całkowite umorzenie zadłużenia osoby niewypłacalnej. Gwoli wyjaśnienia dodajmy, że całkowite umorzenie długów jest możliwe w przypadku osób dysponujących majątkiem przedstawiającym wartość, zdolną pokryć przynajmniej część zobowiązań.

Należy też podkreślić, iż nie wszystkie wierzytelności w toku postępowania traktowane są jednakowo.

W procesie upadłości konsumenckiej występują:

 • Długi kwalifikujące;
 • Długi niekwalifikujące.

Długi kwalifikujące należą do grupy zobowiązań, których umorzenie jest możliwe na podstawie obowiązujących przepisów (pożyczki, kredyty, obciążenia kart kredytowych, nieopłacone rachunki).

Długami niekwalifikującymi określa się wszelkie zobowiązania powstałe po dacie ogłoszenia upadłości. To nie wszystko.

W ich skład wchodzą także:

 • Świadczenia alimentacyjne;
 • Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
 • Wierzytelności powstałe na skutek postępowania karnego;
 • Wierzytelności umyślnie zatajone przez dłużnika w postępowaniu, w którym wierzyciel nie brał udziału.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą szereg korzyści. Po ogłoszeniu upadłości dłużnik objęty jest ochroną prawną, a wierzyciele mogą kontaktować się wyłącznie z Syndykiem. Plan spłaty ustalony przez sąd uwzględnia możliwości zarobkowe, potrzeby egzystencjalne dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym także potrzeby mieszkaniowe.

Dla wielu osób ogromna znaczenie ma fakt, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej umorzone zostają wszelkie egzekucje komornicze, a po wykonaniu planu spłaty następuje wykreślenie z Rejestru Dłużników.

Czy upadłość konsumencka wiąże się z utratą środków do życia? 

W toku postępowania upadłościowego majątek może być spieniężony przez Syndyka, jednak dotyczy to części dorobku, która będzie niezbędna do zaspokojenia roszczeń. Podobnie traktowane są dochody. Syndyk pozostawi na koncie środki niezbędne na pokrycie opłat, leczenie czy zakup żywności.

Zatem fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczny z utratą środków do życia i całego majątku. Sąd bierze pod uwagę indywidualną sytuację dłużnika, wysokość dochodów, a także zachowanie z czasów poprzedzających złożenie wniosku i dopiero na tej podstawie ustala plan spłaty, który umożliwi dłużnikowi i jego rodzinie przetrwać ten trudny okres.

Jak ogłosić upadłość konsumencką – etapy 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej można podzielić na poszczególne etapy.

Pierwszym z nich jest zebranie dokumentacji. Należy ją skompletować i złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika:

 • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • spis długów;
 • spis składników majątku;
 • oświadczenie o dochodach wraz z wydatkami;
 • kopie zawieranych umów związanych z zobowiązaniami.

W kolejnym etapie następuje złożenie wymaganego wniosku spełniającego wymagania formalne, wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej. Wniosek składany jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych).

Etap trzeci. Na podstawie złożonego wniosku sąd decyduje o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub o przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego.

W etapie czwartym sąd ogłasza upadłość dłużnika, czego skutkiem jest wyznaczenie Syndyka odpowiedzialnego za sprzedaż majątku dłużnika oraz podział pozyskanych w ten sposób środków pomiędzy wierzycieli.

Postępowanie kończy umorzenie zobowiązania w całości lub w części.

Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej. Zaspokojenie wierzycieli jest kwestią drugorzędną. Warto w postępowaniu zadbać o pomoc kancelarii prawnej, zapewniając sobie tym samym pozytywne zakończenie postępowania upadłościowego.


materiał zewnętrzny – zawiera link sponsorowany 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.