Menu
 • Menu

  Gospodarowanie odpadami pochodzenia przemysłowego

  Odpady przemysłowe stanowią około 90% wszystkich odpadów generowanych w naszym kraju. Ich ilość oscyluje od kilku lat na podobnym poziomie, który przekracza 120 milionów ton w skali roku. Chociaż według danych GUS w 2018 roku w Polsce odnotowano minimalny wzrost poziomu odzysku odpadów przemysłowych w stosunku do 2017 roku, z 49,1% do 50,7%, rozwiązania z zakresu gospodarowania odpadami, które są pozostałościami procesów przemysłowych, ciągle uznać trzeba za niewystarczające.

  Priorytety gospodarki odpadami przemysłowymi

  Gospodarowanie odpadami przemysłowymi obejmuje wszystkie procesy związane ze zbieraniem, transportem i przetwarzaniem odpadów. Główne cele postępowania z odpadami pochodzącymi z działalności przemysłowej dotyczą ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środowiska w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Za priorytetowe w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi uznaje się zapobieganie powstawaniu odpadów przemysłowych, redukcję ich ilości, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odzysku odpadów tej frakcji oraz bezpieczną utylizację odpadów przemysłowych. Utylizacja odpadów z przemysłu podlega w związku z tym licznym rygorom, a te najostrzejsze dotyczą unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, które stanowią dużą, a przy tym najgroźniejszą oraz najbardziej uciążliwą, część odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Odpowiedzialność za należyte zagospodarowanie odpadów przemysłowych spada na przedsiębiorców, którzy zobligowani są prawem do właściwej, a więc selektywnej zbiórki odpadów, bezpiecznego ich magazynowania i ewidencjonowania, a następnie utylizacji odpadów przemysłowych we współpracy ze specjalistycznymi firmami posiadającymi uprawnienia do transportu, przetwarzania i odzysku odpadów.

  Utylizacja odpadów przemysłowych prowadzona przez specjalistyczne firmy

  Ponowne wykorzystanie odpadów przemysłowych jako surowców do produkcji nowych dóbr lub źródeł energii oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w taki sposób, by nie stanowiły one zagrożenia dla ludzi i otoczenia to z kolei najważniejsze cele firm profesjonalnie zajmujących się gospodarowaniem odpadami. Kluczowe znaczenie dla skuteczności działań tego rodzaju przedsiębiorstw mają innowacyjne i coraz efektywniejsze metody recyklingu odpadów przemysłowych, które pozwalają podnosić poziom odzysku tej frakcji. Stąd też prace najprężniej działających firm zajmujących się zarządzaniem odpadami koncentrują się na znalezieniu właściwego kierunku zastosowania odpadu i doborze odpowiedniej technologii w procesie odzysku odpadów pochodzenia przemysłowego.

  Eksperci z firmy odpadowej Stena Recycling, która obsługuje przedsiębiorstwa ze wszystkich gałęzi przemysłu, podkreślają ponadto, że optymalizacja procesów gospodarowania odpadami jest ściśle zależna od zdolności wypracowania zindywidualizowanych rozwiązań w zakresie odzysku odpadów przemysłowych, które uwzględniałyby specyfikę odpadów generowanych przez dane przedsiębiorstwo. Chodzi między innymi o to, by odnaleźć możliwie jak najlepsze pod względem ekonomii i ekologii sposoby zagospodarowania odpadów pochodzących z każdej działalności przemysłowej. Przykładem takich dobrych praktyk jest, chociażby jeden z ostatnich innowacyjnych projektów Stena Recycling, który pozwala wykorzystać niezdatne wcześniej do odzysku zmieszane odpady pochodzące z recyklingu pojazdów do produkcji wysokoenergetycznego paliwa ProFuel. Takie podejście, poparte zdobyczami nauki i techniki, ma szansę zmienić obraz gospodarki odpadami przemysłowymi i przybliżyć nasz kraj do realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *