Menu

Menu

W jakiej kondycji jest branża lotniczo-kosmiczna? Wyniki I edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Badanie, prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, miało na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat kondycji sektora i kierunków rozwoju kadr w branży, a także określenie wyzwań związanych ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi.

Poszukiwani pracownicy branży lotniczo-kosmicznej

Branża lotniczo-kosmiczna wciąż wykazuje duże zapotrzebowanie na nowych pracowników. W segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw od lipca 2020 r. do lipca 2021 r. pracowników poszukiwała ponad 1/3 podmiotów. Okazuje się, że trudności w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanego personelu dotyczą przede wszystkim wyspecjalizowanych kadr inżynieryjnych: technologa (17 proc. wskazań), technika elektronika (16 proc.), kierownika produkcji (12 proc.) oraz technika automatyka (12 proc.).

Aż 60 proc. pracodawców, którzy przeprowadzali rekrutację, miało problemy związane z tym procesem. Częściej trudności rekrutacyjnych doświadczali przedsiębiorcy średnich i dużych firm. Wynikają one głównie z wysokiego kompetencyjnego progu rozpoczęcia kariery na stanowiskach pracy w branży. W przypadku większości kluczowych stanowisk wymagane jest wykształcenie wyższe na kierunku ścisłym lub związanym z branżą.

W ciągu najbliższego roku 30 proc. pracodawców planuje zatrudnić nowych pracowników na inne stanowiska niż kluczowe – najwięcej przedsiębiorców wskazało na pracownika z zakresu IT (18 proc.). To zgodne z ogólną tendencją rynkową – specjalistów ds. IT brakuje na całym świecie.

73 proc. pracodawców uważa, że liczba pracowników w ich firmach nie zmieni się w ciągu najbliższych 3 lat. Jedynie co dziesiąty pracodawca przewiduje wzrost zatrudnienia, który będzie dotyczyć głównie pracowników na stanowiskach pilota oraz technologa.

Sektor zadowolonych pracowników

Aż 81 proc. badanych pracowników w sektorze przemysłu lotniczo-kosmicznego deklaruje zadowolenie z pracy. 24 proc. pracowników wskazuje, że do realizacji zadań zawodowych na ich stanowiskach wymagane są dodatkowe uprawnienia. 19 proc. z nich deklaruje posiadanie wymaganych przez pracodawców uprawnień. Wśród najczęściej wskazywanych licencji są: certyfikaty zarządzania i kontroli jakości, licencja pilota, wykształcenie z konkretną specjalizacją techniczną.

lotnictwo

Weryfikacja kompetencji pracowniczych

68 proc. pracodawców z branży weryfikuje poziom umiejętności pracowników, przy czym 39 proc. deklaruje, że weryfikacja ta odbywa się systematycznie (co najmniej raz w roku). W przypadku średnich i dużych firm liczba respondentów dokonujących systematycznej oceny wynosi 60 proc. Regularna weryfikacja kompetencji dotyczy 55 proc. przedsiębiorstw z podsektora transportu lotniczego, 54 proc. produkujących statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne urządzenia oraz 50 proc. działających w ramach produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.

Najczęstszym sposobem weryfikacji umiejętności pracownika okazała się rozmowa z przełożonym (69 proc. wskazań pracodawców). Drugim najczęściej wykorzystywanym sposobem weryfikacji jest ocena opisowa (20 proc.). Najrzadziej respondenci wskazywali na korzystanie z kwestionariuszy oceny (13 proc.).

Wyzwania na przyszłość branży lotniczo-kosmicznej

Jednym z największych wyzwań, jakie stały przed branżą w ostatnim czasie, była pandemia COVID-19, która zdeterminowała jej funkcjonowanie. Sektor oczekuje powrotu do dynamicznego globalnego wzrostu koniunktury w kolejnych latach, jednak funkcjonowanie branży będzie zależało od wielu aspektów, m.in. trendów technologicznych, biznesowych, czynników społecznych, ekonomicznych i prawnych. Zgodnie z szacowaniami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (październik 2021 r.) powrotu do poziomu sprzed pandemii oczekuje się najwcześniej w 2024 r.

10 proc. pracodawców przewiduje wzrost liczby pracowników. W miarę upływu czasu (do 3 lat i ponad 3 lata) stanowiska i role z branży informatycznej będą się przenikały w związku z postępującą informatyzacją i cyfryzacją wszelkich form działalności biznesowej. Zwłaszcza w sektorze kosmicznym możliwości łączenia kompetencji informatycznych z wysokospecjalistycznymi kompetencjami dziedzinowymi są uznawane za bardzo szerokie.

W podobnym kierunku zmierzają przewidywania ekspertów zaangażowanych na etapie badania delphi. Ich zdaniem w niedalekiej przyszłości stanowiska będą miały charakter bardziej transdyscyplinarny. Obszarem jednej ze specjalizacji często ma być IT.

Szczegółowe wnioski z raportu zostaną przedstawione 19 maja o godz. 10:00 na webinarze z cyklu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”.

Źródło informacji: PARP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.