Menu

Menu

Politechnika Rzeszowska zaangażowana w rozwój obronności

Politechnika Rzeszowska od ponad 2 lat aktywnie uczestniczy w działaniach Unii Europejskiej na rzecz doskonalenia umiejętności ukierunkowanych na obronność i przemysł obronny. Dzięki temu uczelnia zyskuje szansę na nawiązanie trwałej współpracy z przedstawicielstwami UE oraz europejskimi ośrodkami akademickimi i przemysłowymi.

Początek aktywności uczelni w obszarze obronności dał udział w projekcie EDSP (European Defence Skills Partnership), uruchomionym w 2018 r. Politechnika Rzeszowska była jedyną uczelnią z Polski uczestniczącą w tym projekcie. Jej przedstawicielem w Grupie Roboczej był prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, rekomendowany przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Rezultatem projektu, zakończonego w 2019 r., była Europejska Strategia Umiejętności Obronnych na lata 2020−2024. Współpracę Politechniki Rzeszowskiej z „Doliną Lotniczą” uznano za przykład dobrej praktyki w zakresie objętym tematyką projektu.

Aby wdrażać opracowaną strategię, uczestnicy projektu zawiązali konsorcjum, które podjęło współpracę w ramach projektu ASSETs+ (Alliance for Strategic Skills Addressing Emerging Technologies in Defence). Otrzymał on dofinasowanie na lata 2020−2023 w ramach programu Erasmus+. Jego przedmiotem jest opracowanie programów kształcenia, szkoleń oraz powiązanych działań w zakresie podnoszenia umiejętności i przekwalifikowywania nowych technologii na potrzeby sektora obronnego.

Wspólne zaangażowanie, lepsza gotowość na transformację

Politechnika Rzeszowska jest aktywnym członkiem konsorcjum, którego filarem wśród 32 podmiotów są uczelnie: University of Pisa (Włochy), University of Aalborg (Dania), University of Bordeaux (Francja), Rzeszow University of Technology (Polska), University of Cadiz (Hiszpania), Charles III University of Madrid (Hiszpania), Polytechnic University of Madrid (Hiszpania), University of Seville (Hiszpania), University of Nice (Francja), Belgium Royal Military Academy (Belgia), Aerocampus Aquitaine (Francja) oraz partnerzy przemysłowi: Airbus, Saab, Leonardo, Hensoldt, Navantia, Rolls-Royce. Prof. Jarosław Sęp został powołany na członka siedmioosobowego Komitetu Sterującego projektu (2020−2021).

Równolegle UE uruchomiła inicjatywę Pact for Skills, stanowiącą model wspólnego zaangażowania na rzecz rozwoju umiejętności w Europie oraz wsparcie w transformacji związanej m.in. z zielonymi i cyfrowymi strategiami przemysłowymi w Europie. Pact for Skills akcentuje potrzebę wspólnego stawienia czoła wyzwaniom, takim jak kryzys związany z koronawirusem, neutralność klimatyczna, konkurencyjność w kontekście cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Politechnika Rzeszowska bierze aktywny udział również w tej inicjatywie.

Szerokie partnerstwo nieodzowne w doskonaleniu praktyk

Jednym z podstawowych ogniw kształtowania europejskiej obronności jest europejska sieć regionów związanych z obronnością (European Network of Defence-Related Regions). Skupia ona władze regionalne i klastry z myślą o wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w celu tworzenia strategii związanych z obronnością i uzyskiwania dostępu do finansowania UE. ENDR stawia sobie za cel również inspirowanie działań związanych z podwójnym zastosowaniem i obronnością wśród władz regionalnych, klastrów i przedsiębiorstw, oferując platformę do wymiany informacji o nowych inicjatywach, zwiększania ich widoczności i budowania partnerstw. W 2019 r. do sieci jako przedstawiciel Polski przystąpiło SGPPL „Dolina Lotnicza”. Politechnika Rzeszowska nawiązała z siecią współpracę, której przejawem są przygotowania do planowanej na 21−22 października br. konferencji „Future Skills for Europe’s Aerospace and Defence Industry”, która ma mieć miejsce w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia są: Komisja Europejska, sieć ENDR, Politechnika Rzeszowska oraz „Dolina Lotnicza”.

Aktywności Politechniki Rzeszowskiej są bardzo ważnym elementem rozwijania współpracy międzynarodowej oraz pozytywnie oddziałują na kształcenie i wizerunek uczelni. Współpraca z renomowanymi europejskimi partnerami jest bardzo znaczącym impulsem rozwojowym dla całej uczelni, a w niedalekiej przyszłości może się przyczynić do zwiększenia jej umiędzynarodowienia, tym bardziej że w planie jest podjęcie szerszej współpracy naukowej z partnerami wspólnych przedsięwzięć, co będzie pozytywnie wpływało na rozwój istotnych dyscyplin naukowych. Z przedstawionych działań płyną liczne korzyści w najistotniejszych strategicznie obszarach aktywności Politechniki Rzeszowskiej − mówi prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem.

Źródło: materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.