Menu
Menu

Czym jest Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

W miejscach, gdzie pojawia się ryzyko zagrożenia wybuchem, przepisy BHP wymagają wystawienia Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Do zagrożenia wybuchem dochodzi w tych miejscach, gdzie pojawiają się niebezpieczne materiały lub substancje mogące wywołać wybuch podczas procesu spalania się w powietrzu. Dla takich miejsc przygotowuje się Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który określany jest skrótowo także jako dokument DZPW lub ATEX.

Obowiązek przygotowania dokumentu zabezpieczania przed wybuchem wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010 r. poz. 931).

W jakim celu tworzy się Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Głównym celem przygotowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed wybuchem jest zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób, które pracują w miejscu zagrożonym wybuchem.

Dokument określa działania, które podejmowane mają być na celu zapobieganie wybuchom poprzez eliminację lub zmniejszenie występowania atmosfery wybuchowej, zmniejszenie ryzyka pojawienia się zapłonu atmosfery wybuchowej, a także przez zredukowanie efektów ewentualnego wybuchu.

Obowiązek przygotowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem posiada każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników na tych stanowiskach pracy, na których istnieje ryzyko pojawienia się atmosfery wybuchowej i zagrożenia wybuchem.

Jak przygotowuje się Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Przygotowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest działaniem wieloetapowym.

Dokument tworzy się na bazie wyróżnionych stref zagrożenia wybuchem oraz przeprowadzonej analizy i oceny ryzyka zagrożenia wybuchem w danym miejscu pracy. Pod uwagę bierze się wtedy szereg czynników, w tym między innymi:

  • prawdopodobieństwo i czas pojawienia się w danym miejscu atmosfery wybuchowej
  • prawdopodobieństwo pojawienia się oraz uaktywnienia źródeł zapłonu, na przykład takich jak wyładowania elektrostatyczne, instalacje, stosowane w miejscu substancje, prowadzone działania i ich wzajemny wpływ
  • rozmiary skutków ewentualnego wybuchu

Poza powyższymi danymi do Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem wpisuje się także informacje związane z przeciwdziałaniem wybuchom w danym miejscu pracy, a także proponowane rozwiązania w dziedzinie BHP, które służą zapewnieniu maksymalnej ochrony zdrowia i życia pracowników i innych osób przebywających w strefie zagrożenia wybuchem.

Co powinien zawierać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Przepisy określają, jakie elementy powinien zawierać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Wśród nich znajdują się:

  • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem z ich podziałem na strefy
  • wykaz środków ochronnych stosowanych w celu ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu
  • odpowiednie oświadczenia pracodawcy – o tym, że miejsce pracy, urządzenia oraz urządzenia ostrzegawcze zostały zaprojektowane, są używane i konserwowane tak, by zapewniać ich bezpieczne i prawidłowe działanie, że urządzenia te spełniają wymagania dotyczące BHP, a także, że została wykonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej
  • terminy przeglądów środków ochronnych używanych w miejscu zagrożonym wybuchem
  • wyznaczenie środków ochronnych, zasad koordynacji użytkowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy i celu koordynacji, metod i procedur jej wprowadzania

Kto może stworzyć Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Odpowiedni Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem może być przygotowany przez uprawnionego specjalistę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy po uprzedniej analizie opisanej powyżej.

Usługi w tym właśnie zakresie oferuje obecnie wiele firm działających na terenie całego kraju. Swoim klientom zapewniają kompleksową obsługę, która obejmuje wykonane oceny ryzyka dotyczącego wystąpienia w danym miejscu atmosfery wybuchowej i zagrożenia wybuchem, przygotowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem, a także zasugerowanie działań pozwalających na ograniczenie zagrożenia.

Do skorzystania ze swoich usług w powyższych ramach zaprasza biuro analiz inżynierskich z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego KONNER z Krakowa, które specjalizuje się w przygotowywaniu profesjonalnych analiz już od 2007 roku. Więcej informacji można znaleźć stronie internetowej: https://konner.pl/oferta/dokument-zabezpieczenia-wybuchem/.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.