Menu
Menu

Rekomendacje XIV Europejskiego Kongresu Finansowego

Przy okazji XIV Europejskiego Kongresu Finansowego prezesi największych banków krajowych przedstawili swoje rekomendacje przygotowane we współpracy merytorycznej z EY.

XIV Europejski Kongres Finansowy

Rekomendacja 1: zwiększenie bezpieczeństwa sektora i ochrony klientów

Zwiększenie zaangażowania i priorytetyzacja wspólnych działań sektorowych mających na celu ochronę klientów banków przed oszustwami finansowymi, w szczególności cyber i AML, oraz wzrost poziomu edukacji finansowej Polaków. Wykorzystanie do tego celu doświadczeń oraz usług KIR (wzrost inwestycji oraz rozszerzenie zakresu działania SCU AML wspólnie z ZBP), BIK oraz ZBP (Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa). W opinii prezesów banków koordynatorem tego przedsięwzięcia powinien być KIR współdziałający z ZBP i sektorem bankowym.

Rekomendacja 2: zredukować ryzyko prawne związane z podważaniem zawartych umów

Podważanie zawartych umów, szczególnie długookresowych, jest tożsame z podważaniem wiarygodności kraju. Dotyczy to całej gospodarki, nie tylko sektora bankowego, obniża atrakcyjność inwestycyjną Polski i ogranicza możliwości zaangażowania banków w projekty inwestycyjne związane m.in z obronnością i transformacją energetyczną.

  1. W sektorze bankowym szczególnie pilne jest zakończenie wieloletnich sporów sądowych związanych z kredytami denominowanymi w CHF. Popieramy zatem działania mające na celu przerwanie tych sporów przy pomocy zaproponowanej wzorcowej ugody bazującej na koncepcji zaproponowanej przez UKNF.
  2. W celu ochrony interesów klientów, zwiększenia transparentności produktów bankowych oraz zniwelowania ryzyka prawnego w przyszłości oczekujemy pilnego wdrożenia i pozytywnego zaopiniowania przez instytucje publiczne (KNF, SN) standardowego wzorca umowy kredytu hipotecznego, uwzględniającego w pełni prawa kredytobiorców, wspierającego rozwój rynku kredytów o stałym oprocentowaniu i uniemożliwiającego podważanie zawartych umów długookresowych. Banki nie byłyby zobligowane do jego stosowania, ale miałyby zapewnienie, że zawarte na bazie tego wzorca umowy nie mogłyby być kwestionowane. Propozycja takiej wzorcowej umowy została zaproponowana już w ub.r., ale zagadnienie to nie zostało do tej pory skutecznie skonkludowane.

Rekomendacja 3: zwiększenie stabilności polskiego systemu finansowego

Wzmocnienie rynku i uodpornienie na szoki struktury finansowania banków, zwiększenie dopasowania struktury zapadalności aktywów i pasywów poprzez wdrożenie wskaźnika finansowania długoterminowego na podstawie koncepcji UKNF wdrażanej stopniowo w kilku najbliższych latach, sprawne dokończenie reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej i popularyzacje kredytów mieszkaniowych o stałym oprocentowaniu. Chcemy podkreślić, że rekomendujemy te działania w trosce o długoterminowe bezpieczeństwo systemu bankowego i oszczędności tam zgromadzonych.

Rekomendacja 4: okrągły stół − współpraca na rzecz obronności kraju i zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Dialog ze stroną publiczną w zakresie podstawowych kierunków rozwoju kraju i kluczowych wyzwań sektora bankowego (KNF, NBP, UOKiK, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości). Zwiększenie zaangażowania w priorytetowe inicjatywy inwestycyjne kraju według priorytetów i założeń uzgodnionych ze stroną publiczną − obronność, transformacja energetyczna, wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Źródło informacji: PAP Media Room

Zdjęcia: Biuro Prasowe EKF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.