Menu

Menu

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną

Dzisiaj polska fotowoltaika jest zdominowana przez instalacje prosumenckie i przeżywa boom inwestycyjny. W związku z wejściem nowej strategii wodorowej, w najbliższych latach priorytetem będą farmy fotowoltaiczne. Właściciele gruntów często rozważają wydzierżawienie własnej nieruchomości pod farmę fotowoltaiczną, ale obawiają się kosztów recyklingu elementów instalacji.

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną

Umowa dzierżawy, dotycząca dużej instalacji fotowoltaicznej, to jeden ze sposobów na dodatkowy dochód dla właściciela nieruchomości. Sprawa szczególnie dotyczy rolników, posiadających duże obszary gruntów z prawem własności. Szacuje się, że na koniec 2021 roku, moc instalacji fotowoltaicznych osiągnie około 6 GW. W kolejnych latach znacząco wzrośnie moc pozyskiwana z farm fotowoltaicznych. W związku z tym, pojawiają się pytania i wątpliwości związane z dzierżawą gruntów pod instalacje fotowoltaiczne. Najistotniejszą kwestią jest recykling instalacji fotowoltaicznej, po zakończeniu umowy dzierżawy. Pojawia się pytanie, czy właściciel gruntu, ma którym posadowiono instalację fotowoltaiczną, będzie musiał pokryć koszty recyklingu farmy?

Kwestie prawne a recykling farmy fotowoltaicznej

Zgodnie z zapisem Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, obowiązek recyklingu, spoczywa na przedsiębiorcy, który wprowadza na rynek moduły fotowoltaiczne, czyli najczęściej na dzierżawcy gruntu. Umową dzierżawy gruntu nie można zmienić zapisu ustawy.

Oznacza to, że nawet jeśli umowa dzierżawy nie posiada zapisu dotyczącego recyklingu, to zgodnie z zapisami ustawy, za recykling farmy fotowoltaicznej, jest odpowiedzialny dzierżawca, czyli inwestor, który importuje i wprowadza moduły fotowoltaiczne na polski rynek.

Czy zapisy o recyklingu należy zawrzeć w zapisie umowy dzierżawy gruntu?

Chociaż obowiązek recyklingu instalacji fotowoltaicznej, spoczywa na inwestorze, to wielu dzierżawiących grunty pod farmy fotowoltaiczne pyta, czy trzeba takie zapisy zawrzeć w umowie dzierżawy. Dla pewności właściciela nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem dzierżawy, warto kompleksowo uregulować los instalacji fotowoltaicznej, po zakończeniu obowiązywania umowy dzierżawy. Jest to szczególnie ważne ze względu na podatek od nieruchomości. Zatem, umowa powinna zawierać zobowiązanie dzierżawcy do usunięcia instalacji po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. W razie niewywiązania się dzierżawcy z tego obowiązku, zapisy umowy dzierżawy powinny zawierać zapis o prawie do zlecenia usunięcia instalacji fotowoltaicznej na koszt i ryzyko dzierżawcy, bez konieczności uzyskiwania orzeczenia sądowego, nakazującego usunięcie instalacji. O takie zapisy należy zadbać na etapie negocjacji z inwestorem. Należy pamiętać, że moduły fotowoltaiczne to wielomilionowa inwestycja, a ich wartość z biegiem lat spada. Jednak nie bez znaczenia jest to, że zużyte moduły fotowoltaiczne są cennym odpadem surowcowym. Dodatkowe zagadnienia są szerzej omawiane w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OMEGA w Zabrzu na szkoleniu z zakresu Certyfikowanego Instalatora Paneli Fotowoltaicznych (więcej pod adresem https://www.oszomega.pl/oze/.

Jedna odpowiedź do “Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną”

  1. Michał Jarczyk pisze:

    Ta a potem firma bankrutuje a właściciel pozostaje z długami i odpadami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.