Menu

Menu

Co mówią OPWS i inne regulacje w kontekście spedycji po Polsce?

Usługi spedycyjne rozwijają się nierozłącznie z branżą transportową. Warto zapoznać się z tym, co reguluje pracę spedytora na rodzimym gruncie. OPWS, kodeks cywilny, indywidualne umowy między zleceniodawcą a spedycją – oto krótka charakterystyka.

transport

Spedycja po Polsce a OPWS

Rozwinięcie tego skrótu to Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne. Stanowią one zbiór regulacji, który jest wynikiem ustaleń poczynionych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Określają nie tylko stosunki pomiędzy spedytorem a zleceniodawcą, ale również traktują o kwestiach transportu ładunków zagranicznych.

Warto podkreślić, że OPWS to nie zbiór prawnych przepisów. Te postanowienia mogą być akceptowane jedynie na bazie dobrowolnej zgody obu stron zaangażowanych w realizację zlecenia. W praktyce jest to ponad 30 aktów, które określają zarówno prawa, jak i obowiązki dotyczące zleceniodawcy oraz spedytora.

Co dokładnie definiują postanowienia OPWS?

Zapisy Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych dotyczą spedycji po Polsce, czyli ogółu działań dotyczących realizacji zlecenia przewozu. Jeżeli w ramach realizacji zlecenia pojawi się także spedytor zastępczy, wówczas zapisy te będą dotyczyć także jego.

Co prawda, zawarte tam postanowienia odnoszą się do obu stron zaangażowanych w realizację zlecenia, jednak finalnie skupiają się w większej mierze na ochronie spedytora. Co istotne, można je także doprecyzowywać na bazie indywidualnych ustaleń między stronami.

Protekcja spedytora a OPWS

Zapisy zawarte w ramach OPWS w pewnych aspektach znacznie ograniczają odpowiedzialność spedytora. Np. jest on zwolniony z odpowiedzialności za przewóz wartościowych czy niebezpiecznych ładunków, jeżeli te nie były wcześniej uwzględnione w umowie. Nie ma on także prawnego obowiązku ubezpieczenia ładunku, jeżeli nie zostało to poprzedzone indywidualnymi porozumieniami ze zleceniodawcą.

Spedycja po Polsce. Ochrona zleceniodawcy

W trakcie odbierania towaru zleceniodawcy pracownik spedycji powinien sprawdzić, czy przesyłka została dostarczona bez jakichkolwiek defektów. Od momentu odbioru spedycja przejmuje pieczę nad otrzymanym ładunkiem.

Podczas poszukiwań firmy spedycyjnej do profesjonalnej spedycji po Polsce warto zwrócić uwagę na doświadczenie oraz spytać o stosowane metody zabezpieczeń. Dzięki temu zyskasz pewność, że powierzasz usługę transportu profesjonalistom. Przykładem takiego zaufanego przedsiębiorstwa jest M&W Spedition i oferta firmy w zakresie spedycji po Polsce, o której przeczytać można tutaj: https://www.mw-spedition.com/spedycja-krajowa/.

Co mówi kodeks cywilny w ramach spedycji po Polsce?

Art. 794-804 k.c. dotyczą transportu towarów. Zgodnie z przytoczonymi zapisami przedsiębiorstwo spedycyjne zobowiązuje się do wykonania ustalonych uprzednio czynności związanych z realizacją przewozu. Na niej spoczywa także odpowiedzialność zwierzchnia za działania podejmowane przez przewoźników oraz spedytorów.

Warto także wspomnieć o przepisach szczegółowych, które dotyczą warunków kooperacji z poszczególnym rodzajem ładunku. Są to np. Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a także Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Spraw Wewnętrznych.

Czego dotyczy umowa spedycji?

Prawo nie narzuca obowiązkowego spisywania postanowień pomiędzy firmą spedycyjną a zleceniodawcą, jednak sprowadzenie wszystkich tych wypracowanych ustaleń jest w dobrym interesie obu stron. Dzięki temu w przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub niewywiązania się ze zlecenia taki dokument będzie stanowił rozstrzygający dowód, np. w sądzie.

Powyższy poradnik powinien dostarczyć podstawowych informacji w kontekście regulacji dotyczących współpracy między spedycją a zleceniodawcą. Warto je znać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.