Menu
 • Menu

  Czym różni się zarządzanie przedsiębiorstwem jednoosobowym od zarządzania spółką?

  Czarządzanie przedsiębiorstwemzym różni się zarządzanie przedsiębiorstwem jednoosobowym od zarządzania spółką, spółdzielnią lub jednostką samorządu terytorialnego? Jak powiedział chiński mędrzec Sun Zi, kierowanie kilkorgiem ludzi i kierowanie masami jest równie łatwe. W tym drugim przypadku wymagana jest tylko odpowiednia organizacja.

  Jeśli spółka stworzona została w sposób hierarchiczny z jasnym określeniem zależności, odpowiedzialności i kompetencji, wówczas zarządzający nią kieruje tyko grupą najwyższych rangą managerów. Ci zaś realizują jego polecenia przekazując zadania na kolejny niższy poziom piramidy.

  Między spółką, jednostką samorządową, a indywidualną działalnością gospodarczą istnieją jednak różnice prawne. Zgodnie z przepisami osoba prowadząca działalność gospodarczą reprezentuje firmę na zewnątrz samodzielnie, lub poprzez pełnomocników. W firmie takiej nie ma też organów.

  Natomiast osoby prawne działają przez organy. Zakres kompetencji organów określa odpowiednia ustawa oraz statut spółki lub organu administracji. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na przykład organami są: zgromadzenie wspólników i zarząd. Spółki takie mogą też powoływać radę nadzorczą albo komisję rewizyjną.

  Prawo narzuca również kształt organów samorządu terytorialnego. W tym przypadku zarządzający urzędem jest dodatkowo zobowiązany do realizacji decyzji organów nadrzędnych, rad, czy organów ustawodawczych. W przeciwieństwie do właściciela firmy jest on wykonawcą a nie kreatorem polityki podmiotu, którym zarządza.

  Chociaż jednoosobowa działalność gospodarcza kojarzy się zazwyczaj z firmą, w której właściciel samodzielnie pełni wszystkie funkcje, lub zatrudnia kilka osób, bywają przypadki, że firma taka rozrasta się. Wtedy konieczne jest wprowadzenie rozwiązań zaczerpniętych z większych organizacji.

  Wprowadzenie hierarchii, w której każdy zna swoje obowiązki, staje się koniecznością, gdy firma zatrudnia już kilkadziesiąt osób. Często w takich przypadkach właściciele czerpią inspirację ze statutów spółek, choć dla jednoosobowej działalności gospodarczej, przy tworzeniu struktury, dopuszczalna jest o wiele większa dowolność.

   – Zarządzanie przedsiębiorstwem – czego wymaga się od właściciela?

  Chociaż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca pozostaje o wiele bardzie niezależny niż w spółkach, czy samorządzie, trzeba pamiętać, że zarządzanie nią wymaga w sposób szczególny zdolności organizacyjnych. Właściciel ponosi bowiem pełną odpowiedzialność za sukces firmy.

  Istotne w tym przypadku staje się zarządzanie czasem. Działając w trybach dużej korporacji, mamy często czas zaplanowany z góry. Właściciel zarządzający swoją prywatną firmą musi natomiast wykazać się zdolnością samodzielnego organizowania sobie czasu, planowania, tworzenia harmonogramu zajęć itp. Wykonuje on samodzielnie pracę, którą w dużej spółce powierza się kilku osobom.

  Inną cechą właściciela musi być automotywacja. By zarządzanie przedsiębiorstwem prowadziło do sukcesu, jego właściciel powinien wykazywać się cechą zwaną przez psychologów wysoką reaktywnością. Chodzi o cechę psychiki polegającą na łatwym mobilizowaniu się do działania pod wpływem nawet drobnych bodźców.

  Z drugiej strony właściciel nie może być podatny na depresję i łatwo zniechęcać się. Planowanie czasu powinno uwzględniać jednak jeszcze czas na wypoczynek. Człowiek nie może być ciągle aktywny. Dlatego konieczne jest przeznaczenie czasu na „ładowanie akumulatorów”.

  Obok umiejętności zarządzania czasem właściciel firmy powinien również umieć zarządzać pieniędzmi. Część działalności z tym związanej firmy powierzają często podmiotom zewnętrznym (usługi księgowe). Jednak księgowy nie doradzi, jak inwestować w swój biznes?

  Ważne jest więc coś, co Anglicy nazywają świadomością rynku. Chodzi o znajomość branży i potrzeb klientów umożliwiającą instynktowne podejmowanie decyzji ekonomicznych. Zarządzanie przedsiębiorstwem w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga zatem sporej wszechstronności.

  Aby kierować firmą – bez względu na jaj wielkość – należy również posiadać wiedzę i umiejętności kierowania ludźmi. W tym zakresie dobrze jest poznać kilka zasad:

  1. Przekonać pracowników, że ich praca i dobro firmy stanowią korzyść również dla nich, aby pracownicy identyfikowali się z sukcesem firmy.
  2. Stosować jasny i przejrzysty podział kompetencji, zwierzchnictwa i zakres obowiązków.
  3. Stosować jasny, przejrzysty, stabilny i pewny system nagradzania.
  4. Demonstrować, że przełożony potrafi działać dla dobra podwładnych.
  5. Dbać o dobrą komunikację w zespole.

  Zarządzanie przedsiębiorstwem – zabiegi marketingowe

  W kierowaniu zarówno spółkami, jak i jednoosobową działalnością gospodarczą istnieją pewne elementy wspólne. Należą do nich działania marketingowe. Generalnie celem ich jest przekonanie maksymalnej liczby potencjalnych klientów, że kupując nasz produkt, otrzymują coś, czego nie zapewnia produkt konkurencji. W przypadku dużych spółek można dysponować większymi środkami. Marketingiem zajmują się tam specjalne działy. Indywidualny przedsiębiorca często zmuszony jest zajmować się tym sam.

  Aby skutecznie prowadzić kompanię marketingową, konieczne jest opisanie grupy docelowej. Trzeba wiedzieć, do kogo konkretnie kierujemy dany przekaz i jakie cechy wyróżniają daną grupę. Umożliwia to stosowanie odpowiednich metod oddziaływania. Na przykład zastosowanie strategii podobieństwa. Upodabniając osobę kierującą przekaz do jej odbiorców, zwiększa się skuteczność kampanii.

  Specjaliści opracowali już wiele strategii wywierania wpływu na konkretną grupę ludzi przy wykorzystaniu istniejące cechy psychiki ludzkiej. Można się z nimi zapoznać w literaturze fachowej. Podkreślić tu jednak trzeba konieczność powiązania kampanii marketingowej ze strategią rozwoju firmy.

  Jak formułować strategię walki konkurencyjnej i kierować realizacją tej strategii w oparciu o wizję rozwoju przedsiębiorstwa?

  Aby skutecznie konkurować i rozwijać się na rynku niezbędne jest, by firma wprowadziła zasady zarządzania strategicznego. Składają się na nie: formułowanie wizji i strategicznych celów organizacji, tworzenie strategii obejmującej całościowe funkcjonowanie organizacji, zapewnienie kluczowych zasobów (finansowanie organizacji, zapewnienie personelu, kształtowanie harmonijnych relacji z kluczowymi klientami).

  W etapie realizacji wizji należy stworzyć metody zarządzania: ryzykiem, zmianą, rozwojem organizacji i wizją. Trzeba też stworzyć: strategie zarządzania kryzysowego i zarządzania wartością firmy. Do zarządzania strategicznego należy też formułowanie polityki przejęć i fuzji.

  Wizja lub misja przedsiębiorstwa stanowi długofalowe wdrożenie przyszłego stanu organizacji. Zazwyczaj odwołuje się do wartości moralnych i idei całości organizacji. Formułuje się ją na trzech płaszczyznach: deklaracji – wartości wyrażanych przez organizację, intencji – rzeczywistych zamiarów, faktów – rzeczywistych działań.

  Zarządzanie ryzykiem stanowi skoordynowane działanie organizacji w odniesieniu do ryzyka. Ponieważ ryzyko jest nieodłącznym elementem wdrażania jakichkolwiek strategii, konieczne jest wprowadzenie zasad i procedur: identyfikacji ryzyka, ewaluacji, monitorowania i postępowania z ryzykiem.

  Ryzyko dzielimy na: specyficzne – związane z działaniem konkretnej organizacji i systemowe – związane z działaniem czynników zewnętrznych. Ze względu zaś na możliwe rozwiązania dzielimy je na: czyste – gdy każde inne rozwiązanie niż zaplanowane przyniesie szkody i spekulacyjne – gdy inne rozwiązania mogą powodować zarówno straty, jak i korzyści.

  Zarządzanie kryzysowe dotyczy natomiast organów administracji publicznej. Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, lub przygotowaniu do przejęcia nad nimi kontroli poprzez zaplanowane działania w trakcie sytuacji kryzysowych i w czasie usuwania ich skutków.

  Kluczowe zasoby dzielimy na: ludzkie, materialne, finansowe, wiedzy oraz infrastrukturalne. Do zasobów zalicza się też wyobraźnie. Zasoby ludzkie nie koniecznie stanowią pracowników firmy. Każdy kontakt z ludźmi, który może przynieść firmie korzyści również zalicza się do zasobów ludzkich.

  Zasoby materialne to: nieruchomości, urządzenia, surowce, materiały i inne dobra materialne. Trzeba pamiętać, że do sprawnego funkcjonowania organizacji nie jest konieczne posiadanie wielu zasobów. Wystarczy je kontrolować. Stąd dla obniżenia własnych kosztów wystarczy wynajem lub inna umowa użyczenia.

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Jedna odpowiedź do “Czym różni się zarządzanie przedsiębiorstwem jednoosobowym od zarządzania spółką?”

  1. Mirela napisał(a):

   Zarządzać budżetem domowym,gdy ma się 1500zł dochodu miesięcznie, to jest dopiero mistrzostwo.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *