Menu
 • Menu

  Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa pracownika spoza UE

  Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwaOd 12 lutego 2018 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Nową regulacją objęto przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa do Polski pracowników spoza Unii Europejskiej. Jak pisze TVN24 BiS, będą oni mogli uzyskać w Polsce pozwolenie na pobyt czasowy, którego długość zależeć będzie od stanowiska zajmowanego w firmie.

  Zmiana przepisów została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stanowi ona wdrożenie na terenie Polski dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z dnia 15 maja 2014 roku. Jak zauważa TVN24 BiS, termin wdrożenia dyrektywy minął już 29 listopada 2016 roku.

  Według szacunków Urzędu do spraw Cudzoziemców zmiany mogą dotyczyć około 200 tysięcy osób pracujących w Polsce. Od lutego maksymalny okres przeniesienia członków kadry kierowniczej i specjalistów będzie trwał 3 lata. W przypadku stażystów okres pobytu wyniesie 1 rok. Po tym czasie osoby posiadające zezwolenie będą musiały opuścić Polskę, chyba że otrzymają prawo pobytu na podstawie innej niż przepisy regulujące przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa.

  Osoba, która chce skorzystać z prawa regulującego przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa musi być zatrudniona w danej firmie, lub grupie przynajmniej od 12 miesięcy. W przypadku stażystów wymagany okres wynosi 6 miesięcy.

  Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa na podstawie decyzji wojewody

  Zakład, który przyjmuje osobę przeniesioną, zobowiązany będzie do złożenia odpowiedniego wniosku do wojewody. Wojewoda natomiast wyda decyzję o pozwoleniu na pracę ważną w całej Unii Europejskiej, jednak tylko w ramach danej firmy. Nowym wymogiem koniecznym, by uzyskać przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa jest znajomość języka polskiego na poziomie B1 czyli średniozaawansowanym. Obowiązek nie dotyczy dzieci cudzoziemców w wieku do 16 lat.

  Oprócz rozwiązań regulujących przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa nowelizacja wprowadza również zmiany dotyczące innych osób, które starają się osiedlić w Polsce. Zniesiono na przykład wymóg posiadania źródła stałego dochodu dla absolwentów polskich uczelni ubiegających się o pobyt czasowy. Ułatwione zostanie ubieganie się o pozwolenie na osiedlenie się z uwagi na polskie pochodzenie lub posiadanie Karty Polska.

  Ułatwione zostanie również wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy osobom posiadającym pożądany dla polskiej gospodarki zawód. Lista takich zawodów ma zostać przygotowana przez ministrów właściwych do spraw pracy i gospodarki.

  Na podstawie nowych przepisów możliwe będzie też udzielanie cudzoziemcom pomocy socjalnej, medycznej i psychologicznej w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia. Pomoc taka będzie również udzielana w przypadku, gdy zaistnieje uzasadnione domniemanie, że w ich kraju byli oni poddawani przemocy. Pomocą socjalną, medyczną i psychologiczną objęci zostaną również członkowie rodziny i prawni opiekunowie cudzoziemca przebywającego w Polsce.

  Źródło – TVN24 BiS

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *