Menu
 • Menu

  Prawo zamówień publicznych – projekt nowej ustawy trafił do konsultacji społecznych

  Prawo zamówień publicznychW Polsce w 2017 roku wydano na zamówienia publiczne około 163,2 mld zł. Stanowiło to niemal połowę łącznych wydatków na inwestycje. Wszystkie nakłady na środki trwałe wyniosły wówczas 352 mld zł. Prawo zamówień publicznych ma teraz zostać zmienione tak, by dawało większe szanse polskim firmom – stwierdza w swym komunikacie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

  Jak pisze MPiT: Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, w sposób, który uwzględnia strategiczne cele państwa, m.in. wzrost innowacyjności – takie m.in. mają być efekty nowego Prawa zamówień publicznych. Projekt nowego PZP kierujemy właśnie do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Towarzyszy mu projekt przepisów wprowadzających PZP.

  Minister Jadwiga Emilewicz stwierdziła, że Prawo zamówień publicznych powinno w większym stopniu przyczyniać się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju.

  Dodaje przy tym: Chcemy zmienić sytuację, w której do przetargów średnio startują nieco ponad 2 firmy, co powoduje, że – finansowany przecież z publicznych pieniędzy system – jest swoistym klubem dla wybranych. Po drugie chcemy nakierować ten ogromy strumień pieniędzy na wydatki pobudzające wzrost innowacyjności naszej gospodarki oraz realizację celów gospodarczych i społecznych.

  Obowiązująca w tej chwili ustawa Prawo zamówień publicznych stała się nieczytelna

  Ministerstwo zdecydowało się na przygotowanie zupełnie nowej ustawy, zamiast pracować nad starą. Zdaniem Emilewicz dotychczasowa była już wielokrotnie nowelizowana, przez co stała się mało czytelna. Ponadto obecne przepisy koncentrują się głównie na samej procedurze wyłonienia wykonawcy. Nie poświęca się w nich uwagi pozostałym etapom zamówienia.

  Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych ma uprościć obowiązujące przepisy a przez to wpłynąć na sprawniejsze funkcjonowanie systemu. Zmieniona zostanie procedura w przypadku zamówień opiewających na kwotę niższą od unijnych progów.

  Regulacjami objęty zostanie cały proces udzielania zamówienia, od planowania do realizacji. Obecne Prawo zamówień publicznych koncentruje się głownie na procedurach wyłaniania wykonawcy.

  Aby ułatwić dostęp firmom do przetargów, roczne plany zamówień mają być publikowane w jednym miejscu. Co kwartał plany będą też aktualizowane. W przypadku zamówień na kwotę powyżej 50 tysięcy zł nowe przepisy przewidują wprowadzenie obowiązku publikowania ogłoszeń.

  Jeśli ustawa wejdzie w życie zwiększony zostanie nacisk na wykonywanie analiz potrzeb i wymagań (przedrealizacyjnych) i konsultacje z wykonawcami.

  Zmianom mają ulec również zasady rozpatrywania odwołań. Ponadto w trakcie realizacji zamówień wprowadzone zostanie postępowanie koncyliacyjne. Konieczne będzie publikowanie ogłoszeń o wykonaniu umowy i raportów z realizacji zamówienia.

  Zamówienia publiczne w Polsce

  Jak czytamy w komunikacie MPiT, zamówienia publiczne stanowią kluczową formę udziału sektora publicznego w krajowej gospodarce. W 2017 roku towary, usługi i roboty budowlane zamawiało w Polsce 34 tysiące podmiotów na kwotę 163 mld zł. Stanowi to około 8,23 procenta Produktu Krajowego Brutto. Udział ten zwiększył się w porównaniu do roku 2016 z 5,8 proc. Wtedy wartość zmówień wyniosła 107 mld zł.

  Wartość zamówień z uwzględnieniem tych, które nie obejmuje Prawo zamówień publicznych wyniosła w 2017 roku 234,6 mld zł a rok wcześniej 174,3 mld zł. Nic więc dziwnego, że oddziaływanie sektora finansów publicznych na różne branże gospodarki jest ogromne.

  Zamówienia publiczne w dużej mierze wpływają między innymi na kondycję branży budowlanej. Jednak nie tylko, dla wielu firm stanowią one źródło nawet 75 procent dochodów. Dlatego – zdaniem MPiT – odpowiednia polityka związana z zamówieniami może przyczynić się do rozwoju wielu gałęzi gospodarki.

  Ministerstwo określiło najważniejsze problemy, które powinno rozwiązać nowe Prawo zamówień publicznych. Znalazły się wśród nich: niskie zainteresowanie zamówieniami, nierówna pozycja wykonawcy wobec zamawiającego, brak powiązania zamówień publicznych z realizacją polityki gospodarczej, nadmierne zwracanie uwagi na cenę oferty zamiast na efektywność rozwiązania oraz żądanie spełniania wymogów formalnych zamiast dobrej jakości produktu.

  Co zmieni nowe Prawo zamówień publicznych?

  Obok uproszczenia procedur, nowe przepisy wprowadzają ułatwienia dla małych i średnich firm. Jednym z nich jest obowiązek wypłacania zaliczek i częściowych płatności w przypadku długotrwałych kontraktów. Zamówienia będą też częściej dzielone na części. Natomiast zwiększenie roli dialogu z wykonawcami przed ogłoszeniem przetargu ma zachęcić firmy do udziału w postępowaniach a przez to zwiększyć konkurencyjność.

  Ustawa wprowadza nowe zasady waloryzacji wynagrodzeń i obowiązek dokonania ewaluacji wykonania umowy w przypadku wystąpienia problemów.

  Jak ponadto czytamy w komunikacie: Nowe prawo usprawni też postępowanie skargowe na orzeczenia KIO. Służyć temu będzie m.in. obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO (opłata za skargę do sądu to dziś pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a projekt przewiduje zmniejszenie jej do trzykrotności), czy wydłużenie terminu na wniesienie takiej skargi. Planowane jest ponadto wyznaczenie osobnego sądu ds. zamówień publicznych.

  Wprowadzony zostanie mechanizm koncesji czyli ugodowego rozwiązywania sporów na etapie realizacji umowy. Ujednolicone będą też zasady kontroli a także powołany komitet ds. kontroli w zamówieniach publicznych. Będzie on stanowił form współpracy wymiany informacji.

  Wzmocniona ma zostać rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jego urząd ma służyć pomocą zarówno zamawiającym jak i wykonawcom. W UZP ma zostać uruchomiana specjalna infolinia.

  Jak mówi minister Emilewicz: Sięgnęliśmy po najlepsze praktyki zakupowe w biznesie, by spowodować, że przetarg nie będzie już celem samym w sobie. Przygotowanie projektu nowego PZP poprzedziły konsultacje ogólnej koncepcji zmian.

  Autor: Sebastian Bujak
  Źródło: Centrum Prasowe PAP

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *