Menu
 • Menu

  Pozwolenie na użytkowanie budynku. Kiedy należy je uzyskać?

  Pozwolenie na użytkowanie budynkuDla jakich obiektów potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie budynku? Nie wymaga się go dla domów jednorodzinnych, niewielkich budynków takich jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, czy garaże mieszczące do 2 samochodów. W takich przypadkach wystarczy dokonać zgłoszenia zakończenia budowy – pisze Dziennik “Gazeta Prawna”. Natomiast w przypadku nowych obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych konieczne jest pozwolenie na użytkowanie budynku.

  Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia określa ustawa Prawo Budowlane. Obok wspomnianych wyżej przypadków pozwolenie na użytkowanie budynku wymagane jest, jeśli obiekt będzie użytkowany przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych.

  Inwestor zobowiązany jest zgłosić zakończenie budowy do jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Obie instytucje muszą wyrazić stanowisko co do zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym. Jeśli w ciągu 14 dni któraś z wymienionych instytucji nie zajmie stanowiska, oznacza to brak sprzeciwu oraz zastrzeżeń wobec możliwości użytkowania budynku.

  Następnie składa się wniosek o udzielenie pozwolenia. Jak pisze Dziennik “Gazeta Prawna”, powinien on zawierać: oryginał dziennika budowy i oświadczenia kierownika budowy o: zgodności wykonanego budynku z projektem, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę; doprowadzeniu do porządku terenu budowy i właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli od ich zagospodarowania zależy prawidłowa eksploatacja budynku.

  Ponadto należy załączyć: protokoły badań i sprawdzeń; dokumentację geodezyjną oraz potwierdzenie odbioru dokonanych przyłączy. W przypadku dokonania zmian w projekcie podczas wykonywania robót, konieczne jest załączenie kopii projektu budowlanego z naniesionymi zmianami.

  Pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego wymaga podania powierzchni lokali

  W przypadku budynków mieszkalnych, lub posiadających część mieszkalną, do wniosku należy dołączyć informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali. W tym przypadku konieczne jest również dołączenie oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

  W razie stwierdzenia braków w dokumentach, inwestor zobowiązany jest do ich uzupełnienia. Złożenie wniosku oznacza wezwanie organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia właściwej kontroli obiektu. Na jej podstawie wydawana jest decyzja, zgodnie z którą uzyskuje się pozwolenie na użytkowanie budynku.

  Organ nadzoru może też zobowiązać inwestora do dokonania dodatkowych robót budowlanych w określonym terminie w celu uzyskania zgody. Inwestor zobowiązany jest powiadomić organ nadzoru budowlanego o ich wykonaniu. Jeśli pozwolenie zostało wydane przed wykonaniem wszystkich prac wykończeniowych, może w nim zostać określony termin wykonania tych prac.

  Decyzję odmowną wydaje się natomiast w przypadku niespełnienia wymagań. Stroną w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku jest zawsze inwestor. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania obiektu bez pozwolenia nakładana jest kara za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego.

  Źródło – Dziennik Gazeta Prawna

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *