Menu
 • Menu

  Na sprzedaż – nieruchomość gruntowa z budynkiem poszkolnym

  O G Ł O S Z E N I E

  Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 roku, poz. 121.) oraz na podstawie Uchwały Nr IX/54/15  Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 maja 2015 roku podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem poszkolnym, w miejscowości Samin stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

  Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem poszkolnym, położona w miejscowości Samin , gmina Dąbrówno i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Samin  jako działka Nr 244/12 o powierzchni 0,6751ha. Działka ma kształt nieregularny, przybliżony w kształcie litery L.

  Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Samin. Zabudowana budynkiem poszkolnym, składa się z dwóch części. Jedna część budynku wybudowana przed II wojną światową, zaś druga część została dobudowana po 1995r. Obie części tworzą budynek użytkowy. W budynku znajdują się pomieszczenia niezbędne do prowadzenia szkoły, a w części północnej budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne.

  Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi 1088,87 m². Na posesji znajduje  się również budynek gospodarczy z przybudowanym do niego garażem. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej. Teren zagospodarowany , ogrodzony i uporządkowany.

  Gmina Dąbrówna jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne. Miejscowość Samin położona jest na północ od Dąbrówna. 31 km od Ostródy, 31 km od Działdowa i 51 km od Olsztyna.

  Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi – 587 597,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć dziewięćdziesiąt siedem  złotych – netto /bez VAT/ Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.

  ePrzetarg odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku o godz.11ºº w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.

  Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 88 200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście  złotych 00/00).

  Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie

  Nr 75 8823  0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 4 października 2018 r.

  • Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
  • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
  • Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
  • Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
  • Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
  • Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
  • Gmina Dąbrówno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podawania przyczyny.

  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:

  1. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  2. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.

  Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:

  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  4. Na stronie internetowej: http://otoprzetargi.pl/

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *