Menu
 • Menu

  Jak zatrudnić cudzoziemca? Kilka podstawowych informacji

  Jak zatrudnić cudzoziemcaDeficyt pracowników w niektórych branżach sprawia, że pracodawcy coraz częściej zadają sobie pytanie, jak zatrudnić cudzoziemca? Może ono być coraz bardziej aktualne w związku z niskim przyrostem naturalnym w naszym kraju i faktem starzenia się społeczeństwa. Jak jednak pisze “Rzeczpospolita”, nie każdy kraj jest jednakowo traktowany, gdy chodzi o możliwość przyjazdu jego obywateli do Polski w celach zarobkowych.

  Najłatwiej sprowadzić pracownika z krajów Unii Europejskiej oraz państw tworzących Europejski Obszar Gospodarczy. Do EOG zalicza się Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Podobny ułatwienia dotyczą obywateli Szwajcarii.

  Osobną kategorię stanowią obywatele pozostałych państw świata. W tym przypadku mamy do czynienia z o wiele bardziej skomplikowanymi procedurami. W większości przypadków wymagana jest też wiza wjazdowa umożliwiająca podjecie pracy. Jak pisze “Rzeczpospolita”, lista krajów, których obywatele nie potrzebują takiej wizy znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Warunki podjęcia pracy w Polsce reguluje art.87 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zmianami). Stwierdza się w nimi, że pracę podejmować u nas mogą osoby, które: posiadają status uchodźcy, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, korzystają z ochrony uzupełniającej, posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, wreszcie są obywatelami państwa członkowskiego UE albo państwa EOG.

  Ponadto pracę mogą podejmować: członkowie rodzin osób przebywających w Polsce, pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści lub pracownicy odbywający staż, posiadający zezwolenie na pracę w innym kraju UE oraz posiadacze pozwolenia na pracę lub pobyt w Polsce.

  Pozwolenie na pracę najczęściej wymaganym dokumentem

  W przypadku obywateli państw, które nie są członkami UE lub EOG najczęściej stosowanym dokumentem uprawniającym do zatrudnienia w Polsce jest pozwolenie na pracę. Wydaje je wojewoda odpowiedni ze względu na siedzibę firmy, która poszukuje pracownika za granicą.

  Zezwolenie takie wydawane jest na okres do 3 lat po spełnieniu warunków określonych w art. 88c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Jak pisze “Rzeczpospolita”, nie wszyscy cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie na pracę. Z obowiązku tego zwolnieni są obywatele innych państw:

  • posiadający w RP zezwolenie na pobyt czasowy,
  • będący małżonkiem lub zstępnym obywatela polskiego lub cudzoziemca, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium,
  • przebywający na terytorium RP w związku z wystąpieniem o przedłużenie pobytu, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
   posiadający ważną Kartę Polaka,
  • uprawnieni do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członka UE, państwa EOG lub Szwajcarii którzy są zatrudnieni przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowani w celu świadczenia usług na terytorium RP,
  • gdy umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.

  Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie pozwolenia na pracę?

  Można tu dodać, że zatrudnienie pracownika z niektórych państw na podstawie zezwolenia na pracę nie jest rzeczą łatwą. Nie wystarczy tu wiedza o tym, jak zatrudnić cudzoziemca. Wszystko zależy od decyzji wielu instytucji.

  By uzyskać pozwolenie, należy najpierw zgłosić zapotrzebowanie na pracownika w miejscowym powiatowym urzędzie pracy. Dopiero brak odpowiednich kandydatów w rejestrze urzędu stanowi podstawę do poszukiwania pracownika wśród cudzoziemców. PUP wydaje wówczas zaświadczenie o przejściu procedury poszukiwania kandydatów.

  Następnie o pozwolenie na zatrudnienie należy wystąpić do właściwego urzędu wojewódzkiego. Urzędnicy mają prawo zażądać dokumentów potwierdzających, czy wskazany kandydat spełnia wymagania pracodawcy zawarte w ofercie pracy. Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów trzeba przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego.

  Właściwym urzędem pracy jest w każdym przypadku PUP odpowiedni dla miejsca zatrudnienia a właściwy urząd wojewódzki zależy od miejsca rejestracji działalności gospodarczej. Oficjalnie urząd wojewódzki może rozpatrywać sprawę do 3 miesięcy, natomiast – w przypadku wykrycia błędów we wniosku – nawet 6 miesięcy.

  Dopiero posiadanie pozwolenia na pracę upoważnia do starania się o odpowiednią wizę. Nie można podjęć pracy, posiadając jedynie wizę turystyczną. Konieczny jest dokument zezwalający na zatrudnienie w Polsce a uzyskanie go może być trudne dla obywateli niektórych państw.

  By odpowiedzieć na pytanie, jak zatrudnić cudzoziemca, trzeba jeszcze dodać, że każda zmiana stanowiska pracy nawet u jednego pracodawcy wymaga nowego pozwolenia na pracę. Na 3 miesiące przed końcem ważności wizy można wystąpić o kartę pobytu wystawianą na 3 lata.

  Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie procedury oświadczeniowej?

  W przypadku kilku państw – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy do podjęcia pracy nie jest konieczne pozwolenie na pracę. Obowiązuje je tzw. procedura oświadczeniowa. By obywatel jednego z wymienionych krajów mógł zostać zatrudniony, pracodawca powinien złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie, że powierza mu wykonywanie pracy. Oświadczenie takie musi zawierać warunki zatrudnienia.

  Wzór wspomnianego dokumentu stanowi załącznik do rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 7 grudnia 2017 roku. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

  Zatrudnienie na podstawie procedury oświadczeniowej nie może być jednak dłuższe niż 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Dodatkowo podmiot zatrudniający obywatela wymienionych państw musi zgłosić zatrudnienie do powiatowego urzędu pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Podobnie rezygnacja z zatrudnienia musi być zgłoszona do PUP w ciągu ośmiu dni.

  Osoba zatrudniona w ten sposób musi uzyskać wizę lub zezwolenie pobytowe na czas świadczenia pracy. W przypadku Ukraińców wiza konieczna jest jedynie na pobyt przekraczający 90 dni. Na podstawie oświadczenia nie można zatrudniać pracowników do prac sezonowych, gdyż taką formę regulują odrębne przepisy.

  Jak zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych?

  Od początku 2018 roku zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych regulowane jest na podstawie przepisów dotyczących pozwoleń na pracę sezonową. Odpowiednie regulacje zawarte zostały w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

  Przepisy te najczęściej stosowane są w przypadku gastronomii, turystyki i rolnictwa. Pozwolenia na pracę sezonową wydawane są na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Wydaje je starosta powiatu, w którym znajduje się siedziba pracodawcy.

  Osoba lub firma zatrudniająca pracownika do prac sezonowych na podstawie wydanego zezwolenia zobowiązana jest powiadomić powiatowy urząd pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, że cudzoziemiec został faktycznie zatrudniony.

  Pracownicy sezonowi – podobnie jak wszyscy zatrudnieni w Polsce cudzoziemcy – podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Składki muszą być również odprowadzane na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. Wyjątek stanowi umowa zlecenie, w przypadku której ubezpieczenie chorobowe może być opłacane dobrowolnie. Pozostała składki pozostają obowiązkowe.

  Zgodnie z przepisami podatkowymi, jeżeli praca lub działalność gospodarcze wykonywana była na terenie Polski, wówczas podatek musi być odprowadzany w Polsce, nawet jeśli wynagrodzenie wypłacane było w innym kraju. Dotyczy to oczywiście wyłącznie części dochodów pochodzących z pracy wykonywanej na terytorium RP. Pracodawca zobowiązany jest również do dostarczenia pracownikowi formularza PIT-11.

  Autor: Sebastian Bujak
  Źródło: “Rzeczpospolita”

  Jedna odpowiedź do “Jak zatrudnić cudzoziemca? Kilka podstawowych informacji”

  1. PAJAK pisze:

   Co z tymi co zarazki roznoszą i dają słonie na szczęście palone na plebanii ? Potrafią przepłynać na pontonie przez morze ratujac się ? Fakt zostaja młodzi silni .

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *