Menu
 • Menu

  Jak założyć biuro podróży? Podstawowe informacje

  Jak założyć biuro podróżyZanim odpowiemy sobie na pytanie, jak założyć biuro podróży, należy określić, jakie usługi będą przez nie świadczone. Istnieją 3 warianty świadczenia usług. Można więc zostać organizatorem turystyki, przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także agentem turystycznym.

  Jak podaje portal biznes.gov.pl, organizatorem turystyki jest każdy, kto organizuje i sprzedaje imprezy turystyczne. Chodzi wiec o przedsiębiorcę, który organizuje i sprzedaje wycieczki w całości oraz organizuje kampanie reklamowe świadczonych przez siebie usług samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

  Przedsiębiorca może też prowadzić działalności polegającą na ułatwianiu nabywania powiązanych usług turystycznych Według definicji zawartej na portalu: Są to połączone co najmniej 2 usługi turystyczne niestanowiące imprezy turystycznej. Nabywane są one na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych.

  Agent turystyczny zajmuje się natomiast sprzedażą imprez turystycznych organizowanych przez organizatora turystyki. Prowadzi on sprzedaż na podstawie umowy agencyjnej. Jest to forma działalności o wiele prostsza od dwóch pozostałych. Nie wymaga ona bowiem dokonania wpisu do rejestru organizacji turystyki, posiadania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, prowadzenia rejestru umów, ani dokonywania wpłat do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

  W zależności od wybranej formy świadczonych usług, przy rejestracji działalności gospodarczej należy spośród kodów PKD wybrać: 7911A – działalność agentów turystycznych; 7911B – działalność pośredników turystycznych; 7912Z – działalność organizatorów turystyki.

  Przepisy określające, jak założyć biuro podróży

  Zasady funkcjonowania biur turystycznych reguluje ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. Określa ona: warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady na jakich funkcjonuje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

  Ustawa nie ma zastosowania, jeśli impreza jest organizowana okazjonalnie, niezarobkowo i na ograniczonej grupie uczestników oraz do imprez służbowych organizowanych przez biura turystyczne dla firm. Nie stosuje się też ustawy do imprez trwających krócej niż 24 godziny bez konieczności organizowania noclegu.

  Zgodnie z przepisami ustawy organizatorzy turystyki zobowiązani są spełniać określone warunki. Muszą oni mieć możliwość zapewnienia klientom możliwość kontynuowania imprezy turystycznej lub powrotu do kraju na wypadek swojej niewypłacalności. Muszą też posiadać możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy, gdyby z ich winy impreza nie odbyła się.

  Organizatorzy turystyki muszą też: składać marszałkowi województwa oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopie posiadanego zabezpieczenia finansowego, nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy lub gwarancji poprzedniej.

  Kolejny obowiązek stanowi prowadzenie wykazu umów zawieranych ze swoimi klientami na każdą imprezę turystyczną oraz powiązaną usługę turystyczną.

  Ustawa przewiduje obowiązek składania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracji dotyczących: wyliczenia składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

  Obowiązki związane z ubezpieczeniem i gwarancjami bankowymi

  Obowiązek zapewnienia klientom odpowiedniej obsługi na wypadek upadłości firmy turystycznej można wypełnić na kilka sposobów. Pierwszym jest zawarcie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

  Można również zawrzeć umowę ubezpieczeniową na rzecz podróżnych, albo – w przypadku świadczenia usług wyłącznie na terenie Polski – zawrzeć umowę o rachunek powierniczy. W ostatnim przypadku wpłaty klientów będą przelewane na rachunek powierniczy.

  Wysokość sumy gwarancji bankowych określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych z dnia 27 grudnia 2017 roku.

  Minimalną sumę ubezpieczenia określa natomiast Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych z dnia 27 grudnia 2017 r.

  Natomiast o wysokości minimalnych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny można dowiedzieć się z Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z dnia 27 grudnia 2017 r.

  Czym jest impreza turystyczna?

  Impreza turystyczna, o której mowa w ustawie, stanowi połączenie różnych usług turystycznych przez jednego przedsiębiorcę. Pojęcie imprezy turystycznej nie jest jednak stosowane w przypadku sprzedaży tylko jednej z trzech usług turystycznych – przewóz, zakwaterowanie, wynajem pojazdów z inną usługą, której wartość nie przekracza 25 procent wszystkich kosztów.

  Nie jest więc imprezą turystyczną przewóz połączony z inną usługą, jeśli spełniono kryterium 25 proc. Podobnie zakwaterowanie połączone z inną usługą oraz wynajem pojazdów połączony z inną usługą. Natomiast przewóz i zakwaterowanie plus inna usługa stanowią już imprezę turystyczną.

  Zasady ewidencjonowania usług turystycznych

  Jak stanowi Art. 22 ustawy: Działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

  Te same wymogi stosowane są wobec organizatorów imprez turystycznych jak i firm zajmujących się sprzedażą powiązanych usług turystycznych. Organem prowadzącym taki rejestr jest marszałek województwa, w którym działa firma turystyczna. Aby dokonać wpisu, należy dostarczyć poświadczoną przez adwokata, radcę prawnego, lub notariusza kopię gwarancji lub umowy na ubezpieczenie.

  Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi wyłącznie na terenie Polski, może złożyć oświadczenie o zamiarze pobierania opłat od klientów na turystyczny rachunek powierniczy wraz z kopią potwierdzoną za zgodność przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza umowy o turystyczny rachunek powierniczy.

  Szczegółowe informacje, jak założyć biuro podróży, udzielane są przez urzędy marszałkowskie. Dostarczają one również odpowiednie wzory dokumentów do wypełnienia.

  Autor: Waldemar Kubielski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *