Menu
 • Menu

  Jak dostosować do RODO ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz?

  W jaki sposób zamawiający powinien przetwarzać dane osobowe, znajdujące się w ofercie np. dane kierownika budowy, będącego osobą fizyczną.

  Czy stosując zalecania UZP można narazić się na naruszenie obowiązków związanych z RODO?

  Klauzule wskazane przez Urząd Zamówień Publicznych do wykorzystania w specyfikacji istotnych warunków zamówieniach lub w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczą spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Na tym etapie, zgodnie z projektowanym brzmieniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, można uznać, że zamawiający wypełnił obowiązki ciążące na nim w myśl RODO.

  Warto oczywiście podkreślić, że przetwarzanie danych osobowych występuje na każdym etapie procesu udzielania zamówienia publicznego, jak również na etapie zawarcia i wykonywania umowy.  Podczas weryfikacji zatrudnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz w czasie udostępniania przez zamawiających dokumentacji postępowania także dochodzi o przetwarzania danych osobowych.

  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach wskazanych w tej ustawie (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). Zatem wszystkie inne dane osobowe zebrane (zgodnie z prawem) w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu są jawne.

  Wobec tego, że przepisy RODO stosowane wprost mogłyby doprowadzić do wstrzymania procedur udzielania zamówień w związku z koniecznością wstrzymania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych ustawodawca przedłożył projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

  W myśl projektowanych przepisów zmianie podlegać będzie również ustawa Prawo zamówień publicznych. Niemniej jednak projektowana zmiana w art. 8 (dodanie art. 8a) wskazuje wyraźnie, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, może być dokonany poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w:

  • ogłoszeniu o zamówieniu,
  • ogłoszeniu o konkursie,
  • specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • regulaminie konkursu

  lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy. Co istotne, taką informację należy przekazać językiem prostym i zrozumiałym, bez uciekania się do prawniczych zawiłości.

  Oczywiście, poza obowiązkiem informacyjnym na zamawiającym spoczywa szereg innych obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Projektowane regulacje wskazują na specjalne postępowanie w przypadku danych dotyczących skazań (art. 10 RODO), a także sposobu działania z protokołem postępowania.

  W związku z tym warto też sięgnąć do projektu ustawy wraz z jej uzasadnieniem i wdrożenia właściwych zasad postępowania nawet przed uchwaleniem zmiany ustawy Pzp.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *